Aarsmelding 2017

 

Søndeled og Risør Historielags årsmøte ble avholdt på Hope oppvekstsenter fredag 24. februar 2016 med svært godt oppmøte og med presentasjon av historielagets Stedsnavnbok som kveldens hovedattraksjon.

Innkalling og saksliste til årsmøte 2017 ble godkjent. Morten Homme ble valgt som årsmøteleder. Hellen Korshavn ble valgt som referent, og Solveig Donley og Amborg Henriksen ble valgt til å signere protokollen.

Årsmelding og regnskap for 2017 ble godkjent ved akklamasjon.

Valget ble ledet av Thorvald A. Garthe, og ga følgende resultat:

* Jan Einar Henriksen - gjenvalgt som leder
* Jacob Sten Paulsen, Hellen Korshavn og Dagfinn Pedersen ble gjenvalgt som styremedlemmer 2017-18
* Ragnhild Eriksen og Trine Lise Høyer-Johnsen ble gjenvalgt som varamedlemmer 2017.
* Egil Eriksen ble valgt som ny varamedlem 2017
* Aase Bjorkjendal og Hans-Olav Ramsdal ble gjenvalgt som revisorer 2017.
* Thorvald A. Garthe ble gjenvalgt som medlem i valgkomité 2017-19

Medlemskontingenten for 2018 ble fastsatt til kr. 100,-.

Det var ikke innkommet forslag til saker jf vedtektene

Etter selve årsmøtet presenterte medlemmene i Stedsnavnkomiteen den nye Stedsnavnboka med 10.000 lokale stedsnavn fra Risør kommune, og det gode besøket på årsmøtet kan helt klart relateres til bokpresentasjonen.

Styret gjennomførte i 2017 åtte styremøter hvorav ett felles utvidet møte med komiteene for å samordne aktivitetene. I tillegg kommer en rekke komitemøter og arbeid utført i de ulike komitéer og prosjektgrupper.

Årets pinsevandring fant sted 5. juni og ble gjennomført i samarbeid mellom vandrekomité, lyd og bildekomité og arrangementskomité. Turen samlet mange deltakere og hovedtema var satt på kjennskap til lokale næringsbedrifter langs turruta fra Risør kirke via Holmen, Buvika, Sagjordet og til Hellerskilen.

I august deltok 40 på vår årlige medlemstur til Arendal rådhus og vandring på Tyholmen. Og gjennom hele året har medlemmer i de ulike komiteer bidradd ved en lang rekke tilstelninger i regi av andre lag og foreninger, bla. innsamling av data og filmopptak til Risørs 300 års jubileumsbok.

Det skapte trengsel på Frelsesarmeens lokaler da årbokkomiteen med de to redaktørene i spissen presenterte Årbok 2017 med lokalhistorie fra Søndeled og Risør for et lydhørt publikum. Og vi takker Sven Gundersen for et meget engasjerende foredrag om barken ”Brødrene” av Risør. Søndeled og Risør Historielag hadde ved utgangen av året 544 medlemmer og en solid egenkapital som gjør oss godt istand til å gjennomføre nye prosjekter i årene fremover.

Styret benytter også anledningen til å reklamere for våre nettsider; www.srhl.no, og følg oss gjerne på Facebook; https://www.facebook.com/lokalhistorielag

Styret takker hvert enkelt medlem for innsatsen i 2017. Uten dere kunne vi ikke tatt vare på lokalhistorien fra Søndeled og Risør på en så god måte.

Tusen takk!

Risør den 6/2-2018

Jan Einar Henriksen Leder, Hellen Korshavn, Torstein Andersen Kasserer, Jacob Sten Paulsen, Solveig Donley, Amborg Henriksen, Jan Morten Homme og Dagfinn Pedersen