Aarsmelding 2016

 

Søndeled og Risør Historielags årsmøte ble avholdt på Frydendal menighetshus fredag 26. februar 2016 med Øystein Djuv Stiansen som kveldens inspirerende foredragsholder.

Innkalling og saksliste ble godkjent. Grunde Hannemyr ble valgt som årsmøteleder. Jan Einar Henriksen ble valgt som referent. Årsmelding og regnskap for 2015 ble godkjent ved akklamasjon.

Valget ble ledet av Ronald Ramberg, og ga følgende resultat:

- Jan Einar Henriksen - gjenvalgt som leder 2016
- Torstein Andersen, Amborg Henriksen og Solveig Donley ble gjenvalgt som styremedlemmer 2016-17 og Jan Morten Homme ble valgt som ny styremedlem 2016-17
- Ragnhild Eriksen og Trine Lise Høyer-Johnsen ble gjenvalgt som varamedlemmer 2016 og Nils Emanuel Moen ble valgt som ny varamedlem 2016
- Aase Bjorkjendal og Hans-Olav Ramsdal ble gjenvalgt som revisorer 2016.
- Ronald Ramberg ble gjenvalgt som medlem i valgkomité 2016-18 -

Medlemskontingenten for 2017 ble fastsatt til kr. 100,-.

Det var ikke innkommet forslag til saker jf vedtektene

Styret hadde i 2016 syv styremøter og behandlet 35 saker. I tillegg kommer arbeidet i de ulike komitéer og prosjektgrupper. Etter årsmøtet ble det holdt et felles styremøte hvor alle komiteer og prosjekt ble presentert for best mulig samhandling av drift.

Pinsevandringen fant sted 16. Mai og ble gjennomført i samarbeid mellom vandrekomité, lyd og bildekomité og arrangementskomité. Tuen samlet hele 460 deltakere. Hovedtema for årets vandring var kjennskap til de lokale næringsbedrifter langs turruta.

Det skapte trengsel på Søndeled grendehus da årbokkomiteen med de to redaktørene i spisen presenterte den 41. Årboka med lokalhistorie fra Søndeled og Risør for et lydhørt publikum. Medlemmene i lyd og bildekomiteen bidro også i år med egenprodusert DVD som vedlegg til Årboka. De har også bidradd med fremvisning og innsamling av bilder og film ved ulike tilstelninger.

Innsamling av stedsnavn fra Søndeled og Risør har pågått siden 1996 og medlemmene i Stedsnavnkomiteen har nå fullført prosjektet. Resultatet av det imponerende arbeid er en praktfull bok som presenteres under vårt årsmøte 24. februar 2017.

I juni hadde vi en fin tur med MF Øisang som en påskjønnelse til alt arbeidet medlemmene i komité og styret utfører til fordel for historielaget.

I august deltok 44 medlemmer på vår medlemstur til mineralparken på Evje og Hornes, hvor vi fikk servert middag inne i fjellet.

I september åpnet vi Urheia kulturløype med vel 20 fine informasjonsskilt som forteller områdets historie.

Historielaget deltar i redaksjonskomiteen for Risør kommunes jubileumsbok som skal ferdigstilles til byens 300 års jubileum 2023. Lyd og bildekomiteen bistår med opptak av lyd og film i den anledning.

Søndeled og Risør Historielag hadde ved utgangen av året 558 medlemmer, som la ned rundt 3.200 gratis dugnadstimer.

Vi benytter også anledningen til å reklamere for våre nettsider; www.srhl.no, og følg oss gjerne på Facebook; https://www.facebook.com/lokalhistorielag

Styret takker hvert enkelt medlem for innsatsen i 2016. Uten dere kunne vi ikke tatt vare på lokalhistorien fra Søndeled og Risør på en så god måte.

Tusen takk!

Risør den 30/12-2016

Jan Einar Henriksen Leder, Hellen Korshavn, Torstein Andersen Kasserer, Jacob Sten Paulsen, Solveig Donley, Amborg Henriksen, Jan Morten Homme, Dagfinn Pedersen