Aarsmelding 2015

 

Årsmøtet for 2015 ble avholdt på Søndeled Grendehus fredag 20. februar 2015 med 105 medlemmer tilstede. Bjarne Bjorvatn underholdt forsamlingen med foredrag om visdom og dyd i nordiske kongehus i og omkring 1814.

Innkalling og saksliste til årsmøtet ble godkjent, og Grunde Hannemyr ble valgt som årsmøteleder.
- Jan Einar Henriksen ble valgt som referent.
- Jacob Sten Paulsen og Torill Jonas ble valgt til å signere årsmøteprotokollen
- Grunde Hannemyr leste styrets årsmelding for 2014 – godkjent v/akklamasjon
- Torstein Andersen fremla regnskap for 2014. Revidert og godkjent av Aase Bjorkjendal og Hans-Olav Ramsdal - godkjent v/akklamasjon

Valget ble ledet av Kirsten Hellerdal, og ga følgende resultat:
o Leder Jan Einar Henriksen – gjenvalgt for 1 år
o Styremedlem Dagfinn Pedersen – gjenvalgt for 2015-16
o Styremedlem Jacob Sten Paulsen – gjenvalgt for 2015-16
o Styremedlem Hellen Korshavn – gjenvalgt for 2015-16
o Varamedlemmer Ragnhild Eriksen – gjenvalgt for 1 år
o Varamedlem Trine-Lise Høyer-Johnsen – gjenvalgt for 1 år
o Varamedlem Jan Morten Homme – valgt for 1 år
o Revisor Aase Bjorkjendal – gjenvalgt for 1 år
o Revisor Hans-Olav Ramsdal – gjenvalgt for 1 år
o Valgkomité Erik Johs. Vintermyr - valgt for 2015-17

- Medlemskontingenten for 2016 ble fastsatt til kr. 100,-.

- Det var ikke innkommet forslag til saker jf vedtektene

Erasmus Dietrichson ønsket ikke gjenvalg etter mange år som styremedlem og fikk overrakt blomsterbukett og gave som takk for innsatsen. Kirsten Hellerdal (valgkomite) og Torstein Andersen (kasserer) fikk blomsterbukett for vel utført jobb. Historielagets drift er fortsatt høy, og lagets 568 medlemmene legger ned rundt 3.200 timer gratis dugnad og bidrar til at økonomien er sunn og solid.

Med turgeneral Thorvald A. Garthe i spissen sørger medlemmene og lokale informanter i vandrekomiteen for at historielagets pinsevandring fortsatt er en av de aller største arrangementene i sitt slag på Sørlandet. Årbok 2015, nr. 40 i rekken, ble presentert i november og takket være medlemmene i bokkomiteen og skribentene har vi fortsatt en av landets aller eldste bokserier i sitt slag.

En full buss og enkelte privatbiler måtte til for å frakte medlemmene som deltok på årets gratis medlemstur til det nye AAMA bygget ”Kuben” i Arendal. Etter en fin omvisning på Kuben gikk turen til ”Wenche” på Hisøya hvor vi også både omvisning og middag.

Arbeidet med den store stedsnavnboka er nå inne i sin avsluttende fase med layout og ferdigstilling av kart og kontroll av data. Vi gleder oss veldig til presentasjon av bokverket i 2016.

Lyd og bildekomiteen jobber også jevnt og trutt med innsamling, opptak og bearbeiding av film og bilder. Medlemmene bidrar også med opptak av lyd og film fra informanter til den nye Risørboka til 300 års jubileet i 2023.

Medlemmene i Maritim komité samler inn og dokumenterer ulike maritime historier fra så vel Søndeled som Risør, og uten medlemmene i arrangementskomiteen hadde nok neppe våre møter vært så velorganiserte som de er i dag.
Styret takker hvert enkelt medlem for innsatsen i 2015. Uten dere kunne vi ikke tatt vare på lokalhistorien fra Søndeled og Risør. Takk skal dere ha!

Risør den 4/1-2016

Jan Einar Henriksen Leder, Hellen Korshavn, Torstein Andersen Kasserer, Jacob Sten Paulsen, Solveig Donley, Amborg Henriksen, Grunde Hannemyr og Dagfinn Pedersen