Aarsmelding 2014

Årsmøtet for 2014 ble avholdt på Frydendal menighetshus fredag 21. februar 2014 og de rundt 95 fremmøtte fikk med seg Kjell-Olav Masdalens foredrag om 1814 og norsk nasjonsbygging

I pausen ble det servert kaffe, brus, søsterkake og kringle mens Torstein Andersen og medhjelpere stod for loddsalg.

Innkalling og saksliste til årsmøtet ble deretter godkjent. Erasmus Dietrichson ble valgt som årsmøteleder og deretter ble følgende valgt: - Jan Einar Henriksen ble valgt som referent. - John T. Sjaavaag og Oddvar Masdalen ble valgt til å signere protokollen - Amborg Henriksen leste styrets årsmelding for 2013 – godkjent v/akklamasjon - Torstein Andersen fremla regnskap for 2013. Revidert og godkjent av Aase Bjorkjendal og Hans-Olav Ramsdal - godkjent v/akklamasjon

Valget ble ledet av Ingrid Røysland – alle valg vedtatt m/akklamasjon og ga følgende resultat:
o Leder Jan Einar Henriksen – gjenvalgt for 1 år
o Styremedlem Amborg Henriksen – gjenvalgt for 2014-15
o Styremedlem og kasserer Torstein Andersen – gjenvalgt for 2014-15
o Styremedlem Grunde Hannemyr – valgt for 2014-15
o Styremedlem Solveig Donley – valgt for 2014-15
o Varamedlemmer Hellen Korshavn, – gjenvalgt for 1 år
o Varamedlem Ragnhild Eriksen – gjenvalgt for 1 år
o Varamedlem Trine Lise Høyer Johnsen – valgt for 1 år
o Revisor Aase Bjorkjendal – gjenvalgt for 1 år
o Revisor Hans-Olav Ramsdal – gjenvalgt for 1 år
o Valgkomité Thorvald A. Garthe - valgt for 2014-16

Medlemskontingenten for 2015 ble fastsatt til kr. 80,-.

Det var ikke innkommet forslag til saker jf vedtektene

Bodil Fidje Lien (styre), Marit Ottersland (styrer), Elen Lauvhjell (vara) og avtroppende valgkomitéleder Ingrid Røysland fikk blomster for innsatsen for historielaget. Kasserer Torstein Andersen fikk blomster for vel utført jobb som kasserer mens de tilstedeværende medlemmer i styret og arrangementskomité fikk hver sin rose. Tilstedeværende æresmedlemmer, medlemmer av valgkomité, styret, maritim komité, medlemsturkomité, lyd og bildekomité og vandrekomité fikk hver sin rose som takk for innsatsen.

Drift 2014 Historielaget har ved årets utløp 569 medlemmer. Aktiviteten i de ulike komitéer og styret er forstatt høy med rundt 3.200 gratis dugnadstimer, og økonomien er sunn og solid. Årboka med lokalhistorie fra Søndeled og Risør er en av historielagets store bærebjelke og vi retter en stor takk til redaktørene Ingunn Hellerdal og Kirsten Hellerdal for det store arbeidet de nedlegger sammen med forfatterne og øvrige medlemmene i bokkomiteen. Med Turgeneral Thorvald A. Garthe i spissen sørger medlemmene og lokale informanter i vandrekomiteen for at pinsevandringen fortsatt er en av de aller største arrangementene i sitt slag på Sørlandet.

Årbokmøte, årsmøte og pinsevandring ville neppe vært det samme uten innsatsen fra medlemmene i arrangementskomiteen, som ved alle arrangementer sørger for at vi har kaffe, kringle og hjemmelaget søsterkake. Stedsnavnkomiteen jobber fortsatt jevnt og trutt og det er like før de tar fatt på oppløpssiden og vi ønsker dem lykke til når de nå skal legge siste hånd på det store stedsnavnprosjektet vi alle gleder oss til årbokutgivelsen utpå høsten en gang. Lyd og bildekomiteen jobber også jevnt og trutt med innsamling, opptak og bearbeiding av film og bilder. Årets DVD viser at de er der begivenhetene skjer samtidig som vi vet at de foretar intervjuer for å gi ut filmer i nytt format. Medlemmene i Maritim komité samler inn og dokumenterer ulike maritime historier fra så vel Søndeled som Risør, og vi håper å kunne presentere materialet fra deres maritime innsamling i årboka når tiden er moden for det. Historielaget har som formål er å ta vare på alt av kulturhistorie fra Søndeled og Risør.

Styrets oppfordring til alle medlemmene er derfor: Vær aktiv og ta selv tar initiativ om du ønsker en mer aktiv rolle i arbeidet for å nå vårt formål, og sammen finner vi store og små delmål som er overkommelige for alle som ønsker å bidra. Det vil føre for langt å presentere alle sider av historielagets mange aktiviteter i detalj. Vi nøyer oss derfor med å takke hver enkelt medlem for innsatsen dere har lagt ned til beste for Søndeled og Risør historielag og lokalsamfunnet Risør kommune. Takk skal dere ha!

Risør den 13/1-2015

Jan Einar Henriksen Leder, Erasmus Dietrichson Nestleder, Torstein Andersen Kasserer, Jacob Sten Paulsen, Solveig Donley Amborg Henriksen, Grunde Hannemyr, Dagfinn Pedersen