Aarsmelding 2013

Årsmøtet 2013 ble avholdt på Hope Grendehus fredag 22. februar 2013 og 95 fremmøtte fikk med seg Kjell Arthur Paulsens kåseri om ”Prinsessen i Blåtårn”.

I pausen ble det tradisjonen tro servert kaffe, brus, søsterkake og kringle mens Torstein Andersen og medhjelpere stod for loddsalg.

Innkalling og saksliste til årsmøtet ble godkjent v/akklamasjon og Erasmus Dietrichson ble deretter valgt som årsmøteleder.

- Jan Einar Henriksen ble valgt til referent.

- Eli Ommundsen og Yngvar Øigarden ble valgt til å signere årsmøteprotokollen

- Amborg Henriksen leste styrets årsmelding for 2012 godkjent v/akklamasjon

- Torstein Andersen fremla regnskap for 2012, revidert og godkjent av Aase Bjorkjendal og Hans-Olav Ramsdal, og godkjent v/akklamasjon

- Valget ble ledet av Olav Thormod Aakvåg – alle valg vedtatt m/akklamasjon og ga følgende resultat:

o Leder Jan Einar Henriksen – gjenvalgt for 1 år
o Styremedlem Erasmus Dietrichson – gjenvalgt for 2013-14
o Styremedlem Jacob Sten Paulsen – gjenvalgt for 2013-14
o Styremedlem Dagfinn Pedersen – gjenvalgt for 2013-14
o Varamedlem Elen Lauvhjell – gjenvalgt for 1 år
o Varamedlem Hellen Korshavn – valgt for 1 år
o Varamedlem Ragnhild Eriksen – valgt for 1 år
o Revisor Aase Bjorkjendal – gjenvalgt for 1 år
o Revisor Hans-Olav Ramsdal – gjenvalgt for 1 år
o Valgkomité Ronald Ramberg - valgt for 2013-15

- Medlemskontingenten for 2014 ble fastsatt til kr. 80,-.

- Det var ikke innkommet forslag til saker jf vedtektene

Jacob Sten Paulsen kalte deretter fram Erasmus Dietrichson og Jan Einar Henriksen og utnevnte dem på vegne av styret til æresmedlemmer på livstid i Søndeled og Risør Historielag som takk for deres store innsats gjennom mange år.

Nils Emanuel Moen (varamedlem til styret), Per Eivind Hope (varamedlem til styret) og Olav Thormod Aakvåg (valgkomité) fikk blomster som takk for vel utført styre- og komitéarbeid før kasserer Torstein Andersen fikk blomster som takk for sitt arbeid med regnskapet. Tilstedeværende æresmedlemmer, medlemmer av valgkomité, styret, maritim komité, medlemsturkomité, lyd og bildekomité og vandrekomité fikk hver sin rose som takk for innsatsen.

Drift 2013 Historielaget har fire ”faste” arrangementer med svært god deltakelse. Årsmøtet i siste halvdel av februar. Lokalhistorisk vandring 2. Pinsedag. Medlemstur siste søndag i august og årbokutgivelse en fredag rundt 19. november. Fordelen med disse faste datoene er at vi unngår møtekollisjoner og at medlemmene lettere kan tilpasse aktivitetene opp mot andre gjøremål. Ved utgangen av 2013 var det registrert 557 medlemmer, hvorav styret og komiteer hadde 3.300 dugnadstimer. Enkelte komiteer har ukentlige møter, mens andre treffes ved behov. Styret hadde i 2013 6 styremøter, hvorav 1 utvidet styremøte hvor alle komitémedlemmene var invitert for å samkjøre aktivitetene best mulig.

Økonomien er solid og vi har kapital til å møte store bokutgivelser som kommer Årboka med lokalhistorie fra Søndeled og Risør er en av bærebjelkene i historielaget og redaktørene Kirsten Hellerdal og Ingunn Hellerdal legger, sammen med de øvrige medlemmene, ned et formidabelt arbeid til stor glede for oss alle. Når vi ser det ferdige produktet kan vi bare ane alt arbeidet som ligger bak årboka vi alle er så glade i. Ja for med nær 150 mennesker på en årbokutgivelse på Søndeled grendehus en fredags kveld sent i november har vi god dekning for å si det.

Vandrekomiteen er også en av bærebjelkene i historielaget og gjennom mange år har de etablert en oversikt og kompetanse som er unik, og det er ikke helt uten grunn at så mange deltar selv om det regner i bøtter og spann slik det gjorde under årets tur. Det viser at Thorvald A Garthe og de øvrige medlemmene i vandrekomiteen har utviklet et unikt turopplegg.

Arrangementskomiteen er også en av de absolutt viktigste komiteene i historielaget, for det hadde neppe vært det samme uten at medlemmene i arrangementskomiteen med stor entusiasme stiller opp og organiserer alt til punkt og prikke. Og det hadde ikke vært helt det samme uten kaffe og hjemmelaget søsterkake, eller hva?

Stedsnavnkomiteen jobber også jevnt og trutt og det meldes at de er i siste indre før prosjektet tar fatt på oppløpssiden. Tilbakemeldingene fra medlemmer og andre viser at det er svært mange som gleder seg til å se det endelige produktet. Lyd og bildekomiteen jobber også jevnt og trutt med opptak og bearbeiding av film og bilder, både fra dagens aktiviteter til gamle opptak/bilder som krever bearbeiding og innhenting av informasjon. Årets DVD viser at de er der begivenhetene skjer samtidig som vi vet at de foretar intervjuer for å gi ut filmer i nytt format. Det gleder vi oss også til.

Maritim komité er en av de nyeste komiteene i historielaget og samler inn og dokumenterer ulike maritime historier som vi håper å kunne presentere når tiden er moden for det. Komiteen deltok sammen med andre lag under årets Trebåtfestival hvor de fikk pris for ”Årets stand”. Selv om historielaget har som formål å ta vare på alt av kulturhistorie fra Søndeled og Risør er vi også moderne og har tatt i bruk Internet og sosiale medier.

Vi vil derfor slå et slag for vår nettside www.srhl.no og ikke minst vår Facebookside hvor vi lettere kan ha dialog med våre medlemmer og andre. Det vil føre for langt å presentere alle sider av historielagets aktiviteter i detalj. Vi nøyer oss derfor med å takke hver enkelt av dere for innsatsen dere har lagt ned til beste for Søndeled og Risør historielag og Risør som lokalsamfunn.

Takk skal dere ha!

Risør den 12/2-2014

Jan Einar Henriksen Leder, Erasmus Dietrichson Nestleder, Torstein Andersen Kasserer, Jacob Sten Paulsen, Bodil Fidje Lien, Amborg Henriksen, Marit Ottersland og Dagfinn Pedersen