Aarsmelding 2012

Årsmøtet 2012 ble avholdt på Søndeled Grendehus fredag 17. februar 2012 og 120 fremmøtte fikk med seg Kjell Arthur Paulsens kåseri om ”vår ære og vår makt” og seilskutetiden. I pausen ble det servert kaffe, brus, søsterkake og kringle mens Torstein Andersen stod for loddsalg og Harald Lindstøl solgte lokalhistoriske bøker.

Innkalling og saksliste til årsmøtet ble enstemmig vedtatt og Erasmus Dietrichson ble valgt som årsmøteleder.

- Jan Einar Henriksen ble valgt til referent.
- Anders Eikeland og Inger Johanne Myrvold ble valgt til å signere årsmøteprotokollen
- Bodil Fidje Lien leste styrets årsmelding for 2011 vedtatt v/akklamasjon
- Torstein Andersen fremla regnskap for 2011, revidert og godkjent av Aase Bjorkjendal og Hans Olav Ramsdal – vedtatt v/akklamasjon

- Valget ble ledet av Olav Thormod Aakvåg – alle valg vedtatt m/akklamasjon og ga følgende resultat:

o Leder Jan Einar Henriksen – gjenvalgt for 1 år
o Styremedlem Bodil Fidje Lien – gjenvalgt for 2012-13
o Styremedlem Amborg Henriksen – gjenvalgt for 2012-13
o Styremedlem Marit Ottersland – valgt for 2012-13
o Styremedlem/kasserer Torstein Andersen – gjenvalgt for 2012-13
o Varamedlem Per Eivind Hope – gjenvalgt for 1 år
o Varamedlem Elen Lauvhjell – gjenvalgt for 1 år
o Varamedlem Nils Emanuel Moen – valgt for 1 år
o Revisor Aase Bjorkjendal – gjenvalgt for 1 år
o Revisor Hans Olav Ramsdal – gjenvalgt for 1 år
o Valgkomité Kirsten Hellerdal - valgt for 2012-14
o Arrangementskomité – Torstein Christensen valgt for 2012-13
o Arrangementskomité – Ellen Hannemyr gjenvalgt for 2012-13
o Arrangementskomité – Torstein Dalevoll gjenvalgt for 2012-13

Medlemskontingenten for 2013 ble fastsatt til kr. 80,-. -

Det var ikke innkommet forslag til saker jf vedtektene

Etter at det formelle årsmøtet takket leder Jan Einar Henriksen for tilliten på de valgtes vegne. Ove Ramskjær (styret), Leif Egil Sørbø (arrangementskomité) og Karen Lerpold (valgkomité) fikk blomster som takk for vel utført styre og komitéarbeid før kasserer Torstein Andersen fikk blomster som takk for sitt arbeid med regnskapet. Historielagets tilstedeværende æresmedlemmer, medlemmer av styret og arrangementskomité fikk hver sin rose som takk for innsatsen mens Thorvald A. Garthe fikk blomster tilsendt med ønske om god bedring.

Nestleder Erasmus Dietrichson overrakte avslutningsvis blomster til leder Jan Einar Henriksen. Drift 2012 Søndeled og Risør Historielag er en av Risørs største foreninger med 558 medlemmer per 31.12.2012, og mange aktive komiteer som samlet hadde 3.200 dugnadstimer. Aktivitetene fordeles blant styret, kasserer, ulike komiteer, prosjekt og leder og samarbeidet fungerer svært greit.

Styret avholdt 6 styremøter og behandlet 28 saker i løpet av 2012 mens enkelte komiteer har faste ukentlige møter. Vi har mange lokalhistoriske bøker på lager og alle må i kommende år jobbe aktivt for å redusere lagerbeholdningen. Styret jobber med ulike alternativer for å få økt salg av eldre årganger både til fastboende og hytteeiere.

Bruk av internett i lokalhistorisk sammenheng blir stadig viktigere for å nå ut til nye og eksisterende medlemmer. Styret vurderer om vi i 2013 skal endre www.srhl.no til en bloggside for enklere å kunne kommunisere direkte med brukerne. Vi har også tatt i bruk Dropbox (en nettbasert fillagringstjeneste) for enklere å kunne dele informasjon internt i styre og ulike komiteer/prosjekt. For å lette kommunikasjon internt er det et ønske at de av medlemmene som har e-post adresse melder dette til leder@srhl.no Pinsevandringen ble i 2012 lagt til området mellom Åkvåg og Ønnvik og de 270 deltakerne fikk med seg mye god lokalhistorie, stedsnavn og spennende natur i det fine været.

Årets medlemstur gikk til Sannidal og Kragerø og hadde svært god deltakelse. Årbok 2012 Årbokutgivelsen i november sprengte rammene for deltakelse på Frydendal menighetssenter og det er tydelig at vår Årbok med lokalhistorie fra Søndeled og Risør faller i god smak. Det gjorde også de gamle filmopptakene Ove Ramskjær viste på storskjerm.

Et annet bokprosjekt det er mange forventninger til er Stedsnavnboka, som vi nå føler oss rimelig sikre på at er inne i sitt avsluttende ”kapittel” og vi gleder oss veldig til utgivelsen. Vi har også store forhåpninger om å få på plass egenproduserte DVD med utgangspunkt i gamle filmopptak fra Søndeled og Risør Medlemmene i historielagets ulike prosjekt og komiteer jobber gjennom hele året med sine mange og varierte tema og uten dem ville det ikke være mulig å drifte historielaget på en god måte.

Det vil føre for langt å presentere alle aktivitetene i detalj. Vi nøyer oss derfor med å takke hver enkelt av dere for innsatsen dere har lagt ned til beste for Søndeled og Risør historielag og Risør som lokalsamfunn.

Takk skal dere ha!

Risør den 6/2-2013

Jan Einar Henriksen leder, Erasmus Dietrichson nestleder, Dagfinn Pedersen, Jacob Sten Paulsen, Bodil Fidje Lien, Amborg Henriksen, Marit Ottersland og Torstein Andersen