Aarsmelding 2011

Årsmøtet ble avholdt på Frydendal menighetshus fredag 18. februar 2011 med 80 medlemmer tilstede. Seniorrådgiver Lilleba Ramskjær holdt et meget inspirerende foredrag om plastbåtens historie under tittelen ”Fri for vedlikehold”.

I pausen ble det servert kaffe, søsterkake og kringle, Torstein Andersen ordnet med medlemskontingent og loddsalg mens Harald Lindstøl solgte bøker.

Etter pausen åpnet lederen selve årsmøtet, og innkallingen ble godkjent. Erasmus Dietrichson ble valgt til møteleder og overtok deretter ansvaret for selve årsmøtegjennomføringen. - Jan Einar Henriksen ble valgt til referent. - Kåre Olsen og Carl R. Lindstøl ble valgt til å signere årsmøteprotokollen - Amborg Henriksen leste styrets årsmelding for 2010 – vedtatt v/akklamasjon - Torstein Andersen fremla revidert regnskap for 2010, revidert av Aase Bjorkjendal og Hans Olav Ramsdal – vedtatt v/akklamasjon -

Valget ble ledet av Elin Gregersen – alle valg vedtatt m/akklamasjon og ga følgende resultat:

o Leder Jan Einar Henriksen – gjenvalgt for 1 år
o Styremedlem Erasmus Dietrichson – gjenvalgt for 2011-12
o Styremedlem Dagfinn Pedersen – gjenvalgt for 2011-12
o Styremedlem Jacob Sten Paulsen – gjenvalgt for 2011-12
o Varamedlem Per Eivind Hope – gjenvalgt for 1 år
o Varamedlem Marit Ottersland – gjenvalgt for 1 år
o Varamedlem Elen Lauvhjell – gjenvalgt for 1 år
o Revisor Aase Bjorkjendal – gjenvalgt for 1 år
o Revisor Hans Olav Ramsdal – gjenvalgt for 1 år
o Valgkomité Ingrid Røysland - valgt for 2011-13
o Arrangementskomité – Elna Hagen valgt for 2011-12
o Arrangementskomité – Grethe Mathisen valgt for 2011-12 o Arrangementskomité – Knut Hommefoss gjenvalgt for 2011-12 -

Medlemskontingenten for 2012 ble fastsatt til kr. 80,-.

Det var ikke innkommet forslag til saker jf vedtektene Etter at det formelle årsmøtet var avsluttet takket leder Jan Einar Henriksen for tilliten og lovet sammen med de øvrige valgte å gjøre sitt for å fortsette arbeidet for historielagets beste. Elin Gregersen, Reidun Ramskjær og Per Jacobsen fikk blomster for vel utført arbeid i valg- og arrangementskomiteen før kasserer Torstein Andersen fikk blomster som takk for sitt ryddige og viktige arbeid med regnskap. Deretter fikk styret, arrangementskomité, valgkomité, vandrekomiteen og lyd- og bildekomité hver sin rose som takk for innsatsen før nestleder Erasmus Dietrichson overrakte blomster til leder Jan Einar Henriksen. Drift 2011 Historielaget har mange ulike aktiviteter som gjennom året ivaretas av leder, styret, kasserer, en komité eller et prosjekt og det fungerer svært greit.

Samlet har de aktive medlemmene nedlagt i overkant av 3.000 timer med dugnad. Styret har avholdt 7 styremøter og behandlet 43 saker. At historielaget har et rikholdig boklager kom klart til uttrykk da kommunen solgte bygningen og vi måtte flytte boklageret til nye lokaler under brannvakta.

Det ble mange tunge tak før vi omsider fikk alt på plass i det nye boklageret, som vi håper å kunne beholde i lang tid! I 2011 prøvde vi å selge enkelte bøker til redusert pris og resultatet ble enestående. Vi vil følge opp med nye tilsvarende tiltak fremover. Samtidig var vi så heldige å få bundet inn nye utgaver av Søndeled III med gårdshistorie fra Søndeled og dermed er ”gullrekka” igjen tilgjengelig. Styret har også vedtatt å gi boka om Søndeled kirke og kirkegård i gave til konfirmanter og de som gifter seg i Søndeled kirke. Vi må jobbe videre med mulige tilsvarende tiltak for Frydendal og Risør. Historielagets hjemmeside www.srhl.no og Facebookside blir stadig bedre og mange benytter seg av sidene til å bli registrert som medlemmer, kjøpe bøker eller holde seg oppdatert om vårt historielag.

I løpet av året mottok vi 5.000,- kroner i driftstilskudd fra Risør kommune.

Årets pinsevandring var lagt til området ved Sjåvåg/Urfjell/Dale og samlet 260 deltakere som fikk god orientering ved de ulike stedene. Den årlige medlemsturen gikk til Sandøya i Tvedestrand og hadde god deltakelse. Årbok 2011 ble presentert på Hope skole, og de rundt 140 fremmøtte fikk også med seg Kjell Pihlstrøm´s foredrag om NRK. Nytt av året var ellers at Nina Akersveen hadde ansvaret for ny layout av årboka. Det ble ikke funnet plass til DVD i årets årbok og medlemmene i Lyd- og bildekomiteen jobber videre med ulike filmprosjekt og har deltatt med visning av film og bilder ved ulike arrangement rundt om i kommunen.

Medlemmene i stedsnavnkomiteen jobber ufortrødent videre og har så langt lagt ned et formidabelt arbeid. Vi håper å kunne presentere den etterlengtede stedsnavnboken innen rimelig tid. Det samme gjelder medlemmene i den maritime komité som jobber aktivt med å samle vår maritime historie og som har et særlig fokus på Risørs skipshistorie som vi også håper å se i bokform om ikke alt for mange år. I tillegg jobbes det med egne prosjekt om turbok, veier i Risør og kulturhistoriske dører som vi får høre mer om i året som kommer.

Medlemmene har også deltatt ved større og mindre enkeltarrangement rundt om, og det vil føre for langt å presentere alle aktivitetene i detalj. Vi nøyer oss derfor med å takke hver enkelt for den innsatsen dere har lagt ned til beste for historielaget og Risør som lokalsamfunn. Ved årsskiftet hadde historielaget 556 registrerte medlemmer.

Takk skal dere ha!

Risør den 11/1-2012

Jan Einar Henriksen Leder Erasmus Dietrichson Nestleder Dagfinn Pedersen Jacob Sten Paulsen Bodil Lien Amborg Henriksen Ove Ramskjær