Aarsmelding 2010

Årsmøtet ble avholdt på Hope oppvekstsenter fredag 19. Februar 2010 kl 1900 – 2130 og leder Jan Einar Henriksen ønsket de 100 fremmøtte velkommen, og spesielt til de fire nye æresmedlemmene Terkild Hope, Eli Ommundsen, Yngvar Øygarden og Thorvald A. Garthe. Kjell Arthur Paulsen introduserte kveldens foredragsholder, språkprofessor Arne Torp, som deretter holdt et meget engasjerende foredrag om ”Risør – byen som alltid har R foran, men ikke alltid bak”.

Leder takket for foredraget og overrakte Arne Torp blomster og et eksemplar av Risør bymål. I pausen ble det servert kaffe, søsterkake og kringle, mens Torstein Andersen ordnet med medlemskontingent og Harald Lindstøl solgte bøker, bl.a. boka R som Arne Torp signerte.

Etter pausen åpnet lederen selve årsmøtet, og innkallingen ble godkjent. Erasmus Dietrichson ble valgt til møteleder og overtok deretter ansvaret for selve årsmøtegjennomføringen. Jan Einar Henriksen ble valgt til referent mens Knut Hommefoss og Terkild Hope ble valgt til å signere årsmøteprotokollen. Jacob Sten Paulsen leste opp styrets årsmelding for 2009 før Torstein Andersen fremla revidert regnskap for 2009. Pga. Jacob Aasbøs sykdom var regnskapet revidert av Åse Bjorkjendal og Carl R. Lindstøl. Årsmeldingen og regnskapet ble vedtatt.

Valget ble ledet av Carl R. Lindstøl og gav følgende resultat o Leder Jan Einar Henriksen – gjenvalgt for 1 år o Styremedlem Ove Ramskjær – gjenvalgt for 2010-11 o Styremedlem Amborg Henriksen – gjenvalgt for 2010-11 o Styremedlem Bodil Lien – valgt for 2010-11 o Nestleder Erasmus Dietrichson – ikke å valg o Styremedlem Jacob Sten Paulsen – ikke på valg o Styremedlem Dagfinn Pedersen – ikke på valg o Varamedlem Per Eyvind Hope – gjenvalgt for 1 år o Varamedlem Marit Ottersland – gjenvalgt for 1 år o Varamedlem Elen Lauvhjell – valgt for 1 år o Revisor Åse Bjorkjendal – gjenvalgt for 1 år o Revisor Hans Olav Hamsdal – valgt for 1 år o Valgkomité Olav Tormod Åkvåg valgt for 2010-12 Medlemskontingenten for 2011 ble fastsatt til kr. 80,-. Det var ikke innkommet forslag til saker jf vedtektene.

Etter at det formelle årsmøtet var avsluttet takket leder Jan Einar Henriksen for tilliten og lovet sammen med de øvrige valgte å gjøre sitt for å fortsette arbeidet. Avtroppende styremedlem Anders Eikeland fikk deretter gave og blomster som takk for mangeårig innsats i styret, Carl R. Lindstøl fikk blomster for innsatsen i valgkomité, Torstein Andersen fikk blomster for det viktige arbeidet som kasserer og Terkild fikk blomster for sitt mangeårige arbeid med lotteri ved alle historielagets arrangementer. Deretter fikk styret, arrangementskomité, valgkomité, vandrekomiteen og lyd- og bildekomité hver sin rose som takk for innsatsen før nestleder Erasmus Dietrichson overrakte blomster til leder Jan Einar Henriksen. Drift 2010 Historielaget har ikke gjort noen endringer i organisering av driften og komitémedlemmene la samlet ned hele 3.300 dugnadstimer i 2010. Styret avholdt 8 styremøter og behandlet 47 saker. Samarbeidet mellom de ulike komiteene fungerer godt og er en styrke for driften. I løpet av året har vi mottatt 5.000,- kroner i tilskudd til drift fra Risør kommune. Årets annen pinsedagsvandring samlet som tidligere mange deltakere, og var lagt til kommunens vestre del helt opp mot grensen til Vegårshei med start ved Kroktjenn og gikk via Lia hvor det var hovedrast før turen ble avsluttet på Nedre Lindland. Medlemsturen i august gikk til Aust Agder Museum og til Bjellandstrand gård på Tromøy hvor vi også spiste. Nytt av året var en historisk tur til Praha under god ledelse av Kari Borgen og Dagfinn Pedersen. 24 deltakere fikk en fin tur og det er allerede planer om å gjenta suksessen. Bokkomiteen fortsetter det gode samarbeidet med Lyd- og bildekomiteen slik at det også i 2010 fulgte en DVD med årboka.

Årbokpresentasjon er fortsatt populær og samlet fullt hus på Søndeled grendehus. Stedsnavnkomiteen ser omsider slutten av det mangeårige innsamlingsarbeidet og bearbeider nå ulike sider av det som kommer til å bli en praktbok med utrolig mange stedsnavn fra hele kommunen. Vi gleder oss allerede til presentasjon og utgivelse av stedsnavnboka. Lyd- og bildekomiteen jobber også iherdig med gjennomgang, skanning og registrering av de mange film- og fotosamlingene historielaget har mottatt, og signaliserer at de nå nærmer seg utgivelse av første utgivelse av egenprodusert DVD. Ved utgangen av 2010 hadde Søndeled og Risør Historielag registrert hele xxx betalende medlemmer. Styret vil til slutt rette en stor takk til alle våre bidragsytere, sponsorer og ikke minst alle medlemmer for støtten og innsatsen i året som gikk. Risør den 25/1-2011 Jan Einar Henriksen Leder Erasmus Dietrichson Nestleder Dagfinn Pedersen Jacob Sten Paulsen Bodil Lien Amborg Henriksen Ove Ramskjær