Aarsmelding 2009

Årsmøtet for 2009 ble avholdt på Søndeled grendehus (skole) fredag 20. februar 2009 kl 1900 – 2130, og historielagets leder Jan Einar Henriksen kunne ønske 135 fremmøtte velkommen. I velkomsten ble det pekt på Søndeled og Risør Historielags 60 års jubileum 19.11.2009, og leder leste opp navnene til de fremsynte personene som i 1949 etablerte historielaget, og derigjennom sørget for å ivareta Søndeled, og senere også Risørs kulturhistorie på en fin måte. Kjell Arthur Paulsen spilte gitar og var forsanger før medlemmene i Lyd- og bildekomiteen ved Anders Mortensen og Ove Ramskjær viste gamle fra Søndeled med glimt fra bl.a. 17. mai feiring, skole, kommunestyremøte, Egeland Verk AS, Moen trebåtbyggeri og ikke minst sjøsetting av MF Øisang.

I pausen var det loddsalg, servering av kaffe, kringle og søsterkake. Etter pausen informerte leder om de ulike aktivitetene som vil finne sted i løpet av jubileumsåret. Etter pausen ledet Kjell Arthur Paulsen allsangen før leder Jan Einar Henriksen åpnet det formelle årsmøtet. Innkalling ble godkjent og Erasmus Dietrichson ble valgt som møteleder og overtok ledelsen av årsmøtet. Jan Einar Henriksen ble valgt som referent, og Yngvar Øygarden og Kjell Arthur Paulsen ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen. Årsmeldinga ble opplest av Jacob Sten Pulsen og regnskapet lagt fram av kasserer og regnskapsfører Torstein Andersen. Regnskap og årsmelding ble vedtatt uten merknader. Årskontingenten for 2010 ble fastsatt til kr 80,-.

Valget ble ledet av valgkomiteens leder Knut Hommefoss og fikk følgende resultat: Leder Jan Einar Henriksen Gjenvalgt for 2009 Styremedlem Erasmus Dietrichson Gjenvalgt for 2009-2010 Styremedlem Dagfinn Pedersen Gjenvalgt for 2009-2010 Styremedlem Jacob Steen Paulsen Gjenvalgt for 2009-2010 Styremedlem Anders Eikeland Ikke på valg Styremedlem Amborg Henriksen Ikke på valg Styremedlem Ove Ramskjær Ikke på valg 1. vara til styret Bodil Fidje Lien Gjenvalgt for 2009 2. vara til styret Per Eivind Hope Gjenvalgt for 2009 3. vara til styret Marit Ottersland Gjenvalgt for 2009 Valgkomité Karen Lerpold Valgt for 2009-2011 Revisor Aase Bjorkjendal Gjenvalgt for 2009 Revisor Jacob Aasbø Gjenvalgt for 2009 Etter årsmøtet var det tradisjonen tro gave- og blomsteroverrekkelser og Jan Einar takket spesielt kasserer Torstein Andersen for hans viktige arbeid med økonomistyring, og Knut Hommefoss som trådte ut av valgkomiteen etter tre år. Erasmus Dietrichson gav deretter leder en blomsterbukett som takk for det arbeid han har lagt ned gjennom året.

Søndeled og Risør Historielag rundet 60 år i Kulturminneåret 2009, og styret fant det naturlig å besøke de ulike deler av kommunen for å gi noe tilbake til de som alltid stiller opp for historielaget når det trengs. Vi startet med et arrangement på Krabbesund bedehus i januar og avsluttet på Sjaavaag og Dale skole i desember. Jubileumsfesten og årbokutgivelsen fant sted på Risør Hotell hvor hele 150 medlemmer og inviterte gjester deltok på et meget vellykket arrangement i en festpyntet sal. Historielaget mottok mange fine gaver og taler, bl.a. Kjell Arthur Paulsens fremføring av stedsnavnsrapp som vil bli husket av de aller fleste. Eli Ommundsen, Yngvar Øygarden, Terkild Hope og Thorvald A. Garthe ble også utnevnt til æresmedlemmer og mottok sine velfortjente diplom og blomster som synlige bevis for sitt mangeårige arbeid til historielagets beste.

Medlemmene i de ulike komiteer og styre utgjør stammen i historielagets drift og sikrer god kontinuitet og samhandling mellom de ulike arbeidsfelt. Samlet la medlemmene ned utrolige 3.400 timeverk i 2009 og styret retter en stor takk til hver enkelt for den innsats som legges ned for historielaget og lokalsamfunnet Risør. Styret avholdt i 2009 7 styremøter og behandlet 49 saker. For å samkjøre lagets ulike aktiviteter er det gjennomført et utvidet styremøte hvor alle komiteer deltok for gjensidig informasjon. Vi samarbeidet med nærliggende historielag for å samordne ulike aktiviteter og ikke minst lære av hverandre. I løpet av året har vi mottatt kr. 582.000 fra Søndeled Veteranskibsklub, kr. 5.000,- i tilskudd til drift fra Risør kommune og kr. 5.000 fra Norsk kulturråd for vår deltakelse i Sørfjorden kulturløype. Pinsevandring 2009 gikk fra Bossvik via Dalen, Hjembo, Moen til Røed, og det deltok hele 331 personer, og medlemmene i vandrekomiteen jobber allerede med neste års vandring. Vi deltok også med egen stand med bok- og bildeutstilling på trebåtfestivalen og fikk mange nye medlemmer og et godt boksalg.

I august arrangerte Amborg og Anders medlemstur til Lillesand med bespisning på Strand Hotel på Fevik. Et fint arrangement som flere av våre medlemmer absolutt bør få med seg på. Redaktørene Kirsten Hellerdal og Ingunn Hellerdal og de øvrige medlemmene i bokkomiteen fortsatte der de slapp og bygget årets bok på samme lest som foregående år, med egen DVD produsert av Lyd- og bildekomiteen. Årbok 2009 be presentert under jubileumsfesten på Risør Hotell, og det ble derfor ikke noe eget årbokarrangement, men i 2010 er vi igjen tilbake med eget årbokarrangement i november. Medlemmene i stedsnavnkomiteen jobber fortsatt iherdig for å ferdigstille sitt omfattende innsamlings- arbeide og vi gleder oss alle til bokutgivelsen, og registrerer at de aller første bokbestillingene er mottatt! Lyd- og bildekomiteen jobber også iherdig med gjennomgang, skanning og registrering av de mange film- og fotosamlingene historielaget har mottatt, og vi gleder oss til den første egenproduserte DVD med gamle filmopptak fra Søndeled og Risør.

Ved utgangen av 2009 hadde Søndeled og Risør Historielag registrert hele 559 betalende medlemmer. Styret vil til slutt rette en stor takk til alle våre bidragsytere, sponsorer og ikke minst alle medlemmer for støtten og innsatsen i året som gikk. Risør den 10/2-2010 Jan Einar Henriksen Leder Erasmus Dietrichson Nestleder Dagfinn Pedersen Jacob Sten Paulsen Anders Eikeland Amborg Henriksen Ove Ramskjær