Aarsmelding 2008

Årsmøtet for 2007 ble holdt på Hødnebø bedehus fredag, den 29.2.2008. Møtet ble ledet av Jan Einar Henriksen som kunne ønske 150 fremmøtte velkommen. Finn Hødnebøs og Kjell M. Nilssens bortgang ble minnet med ett minutts stillhet. Annonsert filmopptak fra Søndeled og Moen med blant annet MF Øisangs stabelavløp ble dessverre ikke vist grunnet tekniske problemer. Isteden ble gamle filmsnutter vist, med intervju av gamle Risørfolk: Thomas Juell, Carl Danielsen, Olaf Gundersen, Anders Rolfsen og Halfdan Johnsen.

I pausen var det loddsalg og servering av kaffe, kringle og søsterkake. Leif Egil Sørbø ledet det formelle årsmøtet med Thorvald A. Garthe som referent, og Knut Hommefoss og Erik Johs. Vintermyr til å underskrive årsmøteprotokollen. Årsmeldinga ble opplest av Amborg Henriksen og regnskapet lagt fram av kasserer og regnskapsfører Torstein Andersen. Regnskap og årsmelding ble vedtatt uten merknader. Medlemskontingenten for 2009 ble enstemmig fastsatt til kr. 80,-.

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av Knut Hommefoss og fikk følgende resultat: Leder Jan Einar Henriksen Gjenvalgt for 2008 Styremedlem Erasmus Dietrichson Ikke på valg Styremedlem Dagfinn Pedersen Ikke på valg Styremedlem Jacob Steen Paulsen Ikke på valg Styremedlem Anders Eikeland Gjenvalgt for 2008-2009 Styremedlem Amborg Henriksen Valgt for 2008-2009 Styremedlem Ove Ramskjær Gjenvalgt for 2008-2009 1. vara til styret Bodil Fidje Lien Gjenvalgt for 2008 2. vara til styret Per Eivind Hope Gjenvalgt for 2008 3. vara til styret Marit Ottersland Valgt for 2008 Valgkomité Elin Gregersen Valgt for 2008-2010 Revisor Aase Bjorkjendal Gjenvalgt for 2008 Revisor Jacob Aasbø Gjenvalgt for 2008 Etter årsmøte sakene var det gave- og blomsteroverrekkelse, og Jan Einar takket spesielt Anngjerd og Elna Hagen for hjelp med kaffekoking og møtelokalet. Loddtrekning sto Terkild Hope for. Historielaget har en aktiv og meget dyktig medlemsmasse, som samlet sett la ned utrolige 3440 timeverk i2008 for å sikre lokalhistorie fra Søndeled og Risør. Sammen med styret utgjør de ulike komiteene stammen i historielagets drift og sikrer god kontinuitet og samhandling. Styret retter en stor takk til hver enkelt for den innsats som legges ned til beste for historielaget. Styret gjennomførte i 2008 7 styremøter og behandlet 31 saker. For å samkjøre lagets ulike aktiviteter er det gjennomført et utvidet styremøte hvor alle komiteer deltok for gjensidig informasjon.

Det er stor aktivitet i de ulike komiteene med ukentlige møter i de mest hektiske perioder. Vi samarbeidet med nærliggende historielag for å samordne ulike aktiviteter og ikke minst lære av hverandre. I løpet av året har vi mottatt smalfilm fra Tone Kveim Gram og Geirr Tore Gram , kr. 7.000,- i tilskudd til drift og kr. 15.000,- i tilskudd til årbok 2008 fra Risør kommune. Pinsevandring 2008 gikk fra Nipe via Trosvik, Gloppe og Dalen og det deltok hele 350 personer. Sammen med Gjerstad historielag deltok vi for andre gang med stand på Brokelandsheia, og i september arrangerte Amborg og Anders nok en gang medlemstur, som denne gang gikk til Kragerø hvor vi bl.a. besøkte Berg Museum. Et fint arrangement som flere bør delta på. Redaktørene Kirsten Hellerdal og Ingunn Hellerdal fortsatte der de slapp og bygget årets bok på samme lest som foregående år, med egen DVD produsert av Lyd- og bildekomiteen. Etter godt salg i 2007 ble det besluttet å trykke årboka 2008 i 1400 eksemplarer. Årboka ble for øvrig godt mottatt da den ble presentert for en fullsatt sal på Hope oppvekstsenter i november.

Medlemmene i stedsnavnkomiteen jobber fortsatt iherdig for å ferdigstille sitt omfattende innsamlings- arbeide og vi gleder oss til bokutgivelsen i 2010. Skulle noen fortsatt sitte med nye stedsnavn må de raskest mulig kontakte komiteens medlemmer. Lyd- og bildekomiteen jobber også iherdig med gjennomgang, skanning og registrering av de mange fotosamlingene historielaget har mottatt i gave. Ved utgangen av 2008 hadde Søndeled og Risør Historielag registrert hele 486 betalende medlemmer. Styret retter til slutt en stor takk til alle våre bidragsytere, sponsorer og ikke minst alle medlemmer for støtten og innsatsen i året som gikk. Risør den 4/2-2009 Jan Einar Henriksen Leder Erasmus Dietrichson Nestleder Dagfinn Pedersen Jacob Sten Paulsen Anders Eikeland Amborg Henriksen Ove Ramskjær