Aarsmelding 2007

Søndeled og Risør Historielags årsmelding for 2007 Årsmøtet 2007 ble avholdt på Hope oppvekstsenter fredag 16. februar 2007 kl 1900 med rundt 210 fremmøtte medlemmer. Kveldens foredragsholder Gunnar ”Kjakan” Sønsteby hadde nok mye av æren for det gode besøket og han trollbandt også sine mange tilhørere med et utrolig foredrag om egne opplevelser under krigen.

I pausen ble det servert kaffe, kringle og ikke å forglemme hjemmebakt søsterkake. Erasmus Dietrichson ledet det formelle årsmøtet med Vigdis Hødnebø som referent. Leif Egil Sørbø og Thorvald Garthe ble valgt til å underskrive protokollen. Styrets årsberetning ble deretter opplest av Vigdis Hødnebø, mens Torstein Andersen gjennomgikk regnskapet som var revidert og funnet i orden av historielagets to revisorer Jacob Aasbø og Aase Bjorkjendal. Vi har et jevnt tilsig av medlemmer og medlem nr 400, Petter Nordberg fikk bokgave. Medlemskontingenten for 2008 ble enstemmig fastsatt til kr. 60,-.

Valget for 2007 ble ledet av valgkomiteens leder Heidi Hødnebø, som uttalte:” I motsetning til mange andre lag og foreninger er det MORO å sitte i valgkomiteen til historielaget, folk betaler jo nærmest for å få lov til å være i styret!”. Valget fikk for øvrig følgende resultat: Leder Jan Einar Henriksen Gjenvalgt for 2007 Styremedlem Erasmus Dietrichson Gjenvalgt for 2007 – 08 Styremedlem Dagfinn Pedersen Gjenvalgt for 2007 – 08 Styremedlem Jacob Steen Paulsen Gjenvalgt for 2007 – 08 Styremedlem Anders Eikeland Ikke på valg Styremedlem Vigdis Hødnebø Ikke på valg Styremedlem Ove Ramskjær Ikke på valg 1. vara til styret Bodil Fidje Lien Valgt for 2007 2. vara til styret Amborg Henriksen Gjenvalgt for 2007 3. vara til styret Per Eivind Hope Gjenvalgt for 2007 Valgkomité Carl R. Lindstøl Valgt for 2007 - 09 Revisor Aase Bjorkjendal Gjenvalgt for 2007 Revisor Jacob Aasbø Gjenvalgt for 2007 Arrangementskomité Per Jacobsen Gjenvalgt for 2007 – 08 Arrangementskomité Reidun Ramskjær Gjenvalgt for 2007 – 08 Etter valget ønsket leder de påtroppende styre- og komitémedlemmer velkommen. Så vanket det blomster til arrangementskomiteen, Torstein, Jan Einar, Heidi og de fremmøtte fra Konvoibyen før Terkild stod klar med trekningslista og det gikk smertefritt som alltid.

Drift 2007
Det er en forholdsvis enkel driftsform i Søndeled og Risør Historielag, hvor den enkelte komité på mange måter er selvdreven i den forstand at alle medlemmene bidrar med sitt til fellesskapet. Det er også en stor grad av informasjon og kommunikasjon internt mellom de enkelte medlemmer og komiteer. Styret retter derfor en stor takk til hver enkelt for den innsats som legges ned til beste for historielaget. Styret gjennomførte 7 styremøter og behandlet 25 saker. For å samkjøre lagets ulike aktiviteter er det gjennomført et utvidet styremøte hvor alle komiteer deltok for gjensidig informasjon. Det er til dels stor aktivitet i de ulike komiteene med ukentlige møter i perioder. Vi fortsetter også samarbeidet med nærliggende historielag for å samkjøre aktiviteter og ikke minst lære av hverandres aktiviteter. I løpet av året har vi mottatt billedarkivet til Aust Agder Blad og kr. 7.000,- i tilskudd til drift fra Risør kommune. Årets pinsevandring gikk fra Søndeled til Egelands Verk og med pøsende regnvær var det utrolig nok i overkant av 100 personer som deltok. De som ikke deltok gikk glipp av en fin tur, de kan se deler av på DVD, som ligger ved årets årbok.

Sammen med Gjerstad historielag gjennomførte vi også et stort arrangement med feiring av 300 års jubileum for Egelands jernverk, og med over 1000 deltakere kan vi trygt si at arrangementet ble en suksess. I september arrangerte Amborg og Anders nok en gang medlemstur, som gikk til Tvedestrand. Redaktørene Kirsten Hellerdal og Ingunn Hellerdal fortsatte der de slapp og bygget årets bok på samme lest som foregående år, med egen DVD produsert av Lyd- og bildekomiteen. Årboka 2007 trykkes nå i 1200 eksemplarer, og ble godt mottatt da den ble presentert for en fullsatt sal på Søndeled Grendehus i november. Medlemmene i stedsnavnkomiteen er i ferd med å avslutte sitt omfattende innsamlings- arbeide og vi gleder oss til bokutgivelsen i 2009. Skulle noen fortsatt sitte med nye stedsnavn må de raskest mulig kontakte komiteens medlemmer. Lyd- og bildekomiteen jobber også iherdig med gjennomgang, skanning og registrering av de mange fotosamlingene historielaget har mottatt i gave. Ved årets slutt hadde Søndeled og Risør Historielag registrert hele 420 betalende medlemmer. Styret retter til slutt en stor takk til alle medlemmer for støtten og innsatsen i året som gikk. Risør den 5/1-2007

Jan Einar Henriksen Leder Erasmus Dietrichson Nestleder Dagfinn Pedersen Jacob Sten Paulsen Anders Eikeland Vigdis Hødnebø Ove Ramskjær