Aarsmelding 2006

Søndeled og Risør Historielags årsmelding for 2006 Årsmøtet 2006 ble avholdt i Duraparts lokaler fredag 17. februar 2006 kl 1900 med rundt 70 fremmøtte medlemmer. Kjell Arthur Paulsen var kveldens foredragsholder og holdt et lærerikt og underholdende kåseri rundt tema stedsnavn. I pausen ble det servert kaffe, kringle og ikke å forglemme hjemmebakt søsterkake. Harald Lindstøl solgte bøker mens Terkild Hope og hans medhjelpere stod for loddsalget. Erasmus Dietrichson ledet det formelle årsmøtet med Vigdis Hødnebø som referent. Ingvar Stenersen og Yngvar Øigarden ble valgt til å underskrive protokollen. Styrets årsberetning ble deretter opplest av Vigdis Hødnebø mens Torstein Andersen gjennomgikk regnskapet som var revidert og funnet i orden av historielagets to revisorer Jacob Aasbø og Aase Bjorkjendal.

Ved årets utgang hadde vi 378 betalende medlemmer og medlemskontingenten for 2007 ble enstemmig fastsatt til kr. 60,-. Valget for 2006 ble ledet av valgkomiteens leder Leif Egil Sørbø, og fikk følgende resultat: Leder Jan-Einar Henriksen Gjenvalgt for 2006 Styremedlem Anders Eikeland Gjenvalgt for 2006 - 07 Styremedlem Vigdis Hødnebø Gjenvalgt for 2006 - 07 Styremedlem Ove Ramskjær Valgt for 2006 - 07 1. vara til styret Liv Nelle Solberg Gjenvalgt for 2006 2. vara til styret Amborg Henriksen Gjenvalgt for 2006 3. vara til styret Per Eivind Hope Valgt for 2006 Valgkomité Knut Hommefoss Valgt for 2006 - 08 Revisor Aase Bjorkjendal Gjenvalgt for 2006 Revisor Jacob Aasbø Gjenvalgt for 2006 Arrangementskomité Torstein Dalevoll Gjenvalgt for 2006 - 07 Arrangementskomité Ellen Hannemyr Gjenvalgt for 2006 - 07 Arrangementskomité Leif Egil Sørbø Gjenvalgt for 2006 - 07 Etter valget ønsket leder de påtroppende styre- og komitémedlemmer velkommen, mens Lodin Aasbø fikk gave og blomst som takk for sitt arbeide i styret. Carl R. Lindstøl og Leif Egil Sørbø fikk også blomster for sitt arbeide i h.h.v. Bok- og valgkomité. Drift Søndeled og Risør Historielag er i en unik situasjon med mange ulike komiteer hvor aktive og kunnskapsrike medlemmer legger ned et stort arbeide. Vi legger kanskje ikke merke til dette i det daglige, men vi ville fort ha merket forskjellen om arbeidet hadde stoppet opp. Styret retter derfor en stor takk til hver enkelt av dere. Styret gjennomførte 7 styremøter hvorav ett utvidet styremøte hvor alle komiteer stilte for å samkjøre aktiviteten. Enkelte av komiteene har i perioder hatt møter hver 14. dag og vi har også startet opp med felles møteplass mellom historielagene i østregionen. I løpet av året har vi mottatt en rekke Risør-bilder fra fotograf Odd Lindstrøm, kr. 5.000,- i tilskudd til drift fra Risør kommune og ikke minst Eivind Kværnas unike filmopptak fra 1957 av Ole og Ingvar på Håholmen. I tillegg har vi mottatt tilsagn om flere gamle filmopptak som vi kommer tilbake til i neste årsmelding. Årets pinsevandring gikk fra Grimsland til Hopestrand med hovedrast på Håholmen. De rundt 330 deltakerne fikk en fin tur med dyktig veiledning av Thorvald, Erik, Kirsten, Terkild og de andre medhjelperne i Vandrekomiteen. Filmopptak fra årets pinsevandring er sammen med de gamle Håholmen-opptakene lagt ved årboka på egen DVD. Medlemsturen i september i regi av Amborg og Anders gikk denne gang til Nes Jernverk hvor vi fikk en fin omvisning med middag på golfparken. Årboka fikk i år ny layout, nytt format og ikke minst egen DVD og ble godt mottatt av de 114 fremmøtte på årbokutgivelsen.

Redaktørene Kirsten Hellerdal og Ingunn Hellerdal ser dermed ut til å ha funnet et godt konsept og samarbeidet med Lyd- og bildekomité ser ut til å bli en salgssuksess og vi gleder oss allerede til neste utgave. Det arbeides også med ny layout på vår hjemmeside, som er godt besøkt og ikke minst er vi i sluttfasen med valg av egen logo. Medlemmene i Lyd- og bildekomiteen får stadig nytt materiale å jobbe videre med og vi håper at de innen ett til to år kan presentere egne utgivelser med gamle filmopptak. Vi oppfordrer derfor alle til å dele sine gamle filmopptak fra Søndeled og Risør slik at vår historie kan bli tilgjengelig for alle. Stedsnavnkomiteen jobber også iherdig med innsamling av stedsnavn og kartene blir fortløpende digitalisert og klargjort for bokutgivelse i 2009. Med 393 betalende, lojale og aktive medlemmer ved årets utgang fortsetter Søndeled og Risør Historielag den positive trenden vi har opplevd de senere år, og sammen med en positiv økonomi letter det arbeidet med å drifte laget. Styret retter til slutt en stor takk til samtlige medlemmer for støtten i året som gikk, uten dere hadde det ikke vært noe historielag. Takk skal dere ha. Risør den 10.2.2006