Årsmelding 2005

Årsmøte 2005 ble avholdt på Sevik Bedehus fredag den 18. februar 2005 kl 1900 etter forutgående kunngjøring i lokalavisen jfr. vedtektenes § 7. Hele 65 medlemmer hadde funnet vegen til Sevik og ble sammen med kveldens underholder Arne Thorvaldsen ønsket velkommen av historielagets leder Jan-Einar Henriksen. Etter velkomst og allsang, fremførte Arne Thorvaldsen i kjent stil historier, revyklipp og viser som tydeligvis falt i smak, noe de mange lattersalvene fra publikum var en bekreftelse på. I pausen var det tid for nytrukket kaffe, mye søsterkake og kringle, og ikke minst ble det anledning til en god prat. Lindstøl Libris stod for boksalg, Terkild Hope og hans medhjelpere ordnet med loddsalg, mens Torstein Andersen ordnet med betaling av kontingent for 2005. Innkalling til det formelle årsmøte ble deretter godkjent og det formelle årsmøtet lovlig satt med Erasmus Dietrichson som valgt møteleder. Jan-Einar Henriksen ble valgt til referent, mens Olav Karlsen og Carl R. Lindstøl ble valgt til å signere årsmøteprotokollen. Styrets årsmelding for 2004 ble lest av sekretær Erik Johs. Vintermyr og godkjent med akklamasjon. Regnskap for 2004 ble utdelt og gjennomgått av kasserer Torstein Andersen, som meddelte årsmøtet at det også i år ble et bra overskudd på driften, og at historielaget hadde styrket sin egenkapital. Regnskapet for 2004 var revidert og funnet i orden av våre to revisorer Åse Bjorkjendal og Jacob Aasbø, og ble godkjent med akklamasjon. Valg for 2005 ble ledet av leder i valgkomiteen Per Jacobsen, og samtlige valg ble godkjent ved akklamasjon: Leder Jan-Einar Henriksen Gjenvalgt for 2005 Nestleder Erasmus Dietrichson Gjenvalgt (2005 – 06) Styremedlem Dagfinn Pedersen Valgt (2005 – 06) Styremedlem Jacob Paulsen Valgt (2005 – 06) Styremedlem Lodin Aasbø Ikke på valg (2004 – 05) Styremedlem Anders Eikeland Ikke på valg (2004 – 05) Styremedlem Vigdis Hødnebø Ikke på valg (2004 – 05) 1. vara medlem til styre Liv Nelle Solberg Gjenvalgt for 2005 2. vara medlem til styre Amborg Henriksen Valgt for 2005 3. vara medlem til styre Ove Ramskjær Valgt for 2005 Arrangementskomité Per Jacobsen Valgt for 2005-06 Arrangementskomité Reidun Ramskjær Valgt for 2005-06 Revisor Aase Bjorkjendal Gjenvalgt for 2005 Revisor Jacob Aasbø Gjenvalgt for 2005 Nytt medlem til valgkomité utpekes av styret på første styremøte. Medlemskontingent for 2006 ble ved akklamasjon fastsatt til kr. 60,-. Etter valget ble Dagfinn Pedersen og Jacob Sten Paulsen samt Amborg Henriksen og Ove Ramskjær ønsket velkommen som styremedlemmer/vara medlemmer til styret. Erik Johs. Vintermyr fikk gave og blomst som takk for sitt arbeide i styret. Det vanket ellers blomster til Arne Thorvaldsen for dagens underholdning og Per Jacobsen som går ut av valgkomiteen, og til sist fikk medlemmene i arrangementskomité og styret en rose hver for deres positive arbeid i historielaget. Erasmus Dietrichson takket deretter leder for innsatsen, mens Per Jacobsen fulgte opp og gav blomster. Avslutningsvis fikk alle vinnerne av lotteriet sine gevinster under sikker ledelse av Terkild Hope og hans medhjelpere, før det hele ble rundet av med allsang. Drift Styret er godt fornøyd med den innarbeidede arbeidsform og avviklet 6 styremøter hvorav ett fellesmøte med alle komiteene for å samkjøre planer for 2005. I tillegg har de ulike komiteene gjennomført en rekke møter hvor for seg eller sammen der hvor de har hatt felles prosjekter. Referat og oppfølgning av budsjett, medlemsutvikling og de ulike prosjekt gjennomføres på alle styremøter er viktige elementer for å sikre driften av historielagets ulike interesseområder. Gevinsten ved å samkjøre aktivitet og møteplaner vises først og fremst i det høye, og ikke minst profesjonelle nivå de ulike aktiviteter har. Styret har fortsatt med gjennomgående representasjon og styremedlemmene har ansvar for kontakt med hver sin komité. Årets regnskap viser et mindre underskudd og skyldes blant annet en bevisst satsing på datateknisk utstyr. I tillegg har vi i årets løp utgitt to bøker samt tildelt Kjell M. Nilsen en gave på kr. 19.000,- i forbindelse med hans bokutgivelse om driften på Krana. Vår aktive annonsekomité med Jacob Sten Paulsen i spissen sørget for mange nye annonsører i årboka. Styret benytter anledningen og retter en stor takk til alle våre annonsører og bidragsytere for støtte til vårt lokalhistoriske arbeid. Uten deres støtte ville det vært vanskelig, for ikke å si umulig å drifte historielaget med de investeringer vi står overfor hvert år. Styret retter samtidig en stor takk til vår kasserer Torstein Andersen, som holder orden på vår økonomi på en aldeles utmerket måte. Gaver/tilskudd: I løpet av året har vi mottatt flere fine gaver og vi nevner i fleng: Fra Marianne Rutchmann fikk vi en tysk bok som hennes far hadde sporet opp. Boka er fra 1885 og oversatt til norsk blir tittelen ”Reise i Norge” og Risør er omtalt. Ser vi en mulig artikkel i årboka? Rudolf Halvorsen har overdratt 2 gamle familiealbum med bilder til historielaget. Finn og Nøne Hødnebø bidro med kr. 25.000,-, mens Risør kommune bidro med kr. 20.000,- til utgivelsen av Risør bymål. Risør Kiwanis har stilt møtelokaler til gratis disposisjon. Risør kommune har ellers bidradd med en rekke eldre bøker/protokoller som har funnet sin plass på boklageret. I tillegg har vi mottatt kr. 5.000,- i kommunal støtte til driften av historielaget. Bokutgivelser: 2005 ble et meget hektisk år for redaktør Kjell-Olav Masdalen og resten av årbokkomiteen, som stod bak to bokutgivelser av høy kvalitet. I juni ble boka om Risør Bymål presenterte ved en fin tilstelning på kommunehuset på Frydendal og en stolt Finn Hødnebø med familie deltok i tilstelningen. Boka fikk en fin layout og nytt var også den vedlagte DVD med opptak av Finn som blant annet leste en prøve på Risør bymål. En meget viktig dokumentasjon vi er stolt av å ha sikret for etterslekten. 18. november var det tid for neste bokutgivelse og hele 109 interesserte fant vegen til Søndeled grendehus da den 30. årboka i rekken ble presentert. Årboka var rekordstor og satte et verdig punktum for Kjell Olav Masdalen, som takket for seg etter fem år som redaktør og 30 år i bokkomiteen. Historielagets leder takket Kjell-Olav og delte ut blomst og kunstverk fra Søren Ramskjær som en erkjentlighetsgave fra Historielaget, noe Kjell Olav tydeligvis satte pris på. Styret takker Kjell Olav og alle hans trofaste medhjelpere for det unike arbeidet de år etter år nedlegger for at vi andre skal kunne kose oss med bokutgivelser av høyeste klasse. Nye redaktører: Ingunn Hellerdal og Kirsten Hellerdal har takket ja til å dele redaktøransvaret, og sammen med de øvrige medlemmene i bokkomiteen bringes stafettpinnen videre, og vi gleder oss allerede til neste årbokutgivelse. Pinsevandring: Selv om vi i det lengste håpet på fint vær også under årets pinsevandring slo værgudene til med 10 grader og øs pøs regnvær. Mange valgte derfor å bli værende hjemme og atter andre snudde før start. De 265 som gjennomførte den 26 pinsevandringen fikk med seg en fin og variert tur godt ledet av turgeneral Thorvald og de andre i vandrekomiteen. Turen gikk via Sevik over mot Graskjær hvor vi hadde hovedrast og via Bjørndal ned mot Kjørkelvik og retur til Sevik. Nærmere detaljer om turen kan den enkelte selv lese i årboka og bilder finner dere på vår hjemmeside. Styret retter en stor takk medlemmene vandre-, lyd og bilde- og arrangementskomiteen og ikke minst deres mange lokale medhjelpere. Vi kan ikke si annet enn at vi allerede gleder oss til den neste pinsevanding som går av stabelen 5. juni 2006. Medlemstur Årets medlemstur i regi av Lodin Aasbø og Anders Eikeland gikk denne gang til Åmli kommune og de deltagende medlemmene fikk en fin omvisning på Elvarheim museum og Åmli kraftstasjon før turen ble avsluttet med middag i den gamle skysstasjonen i Åmli sentrum. Det kan virke som om de fleste medlemmer ikke har oppdaget hvilket fint tiltak dette er og vi anbefaler alle å delta på den årlige medlemsturen siste søndag i august. Turen er en ren medlemstur og legges hvert år til en av våre nabokommuner og kanskje vi kan ane en tur utenlands? Film og bilder Medlemmene i lyd- og bildekomiteen mottar stadig mer materiale, og ser ut til å gå noen travle år i møte med redigering og systematisering av det unike materialet historielaget etter hvert har fått i gave og etter hvert har anskaffet selv. Bl.a. har vi innledet samarbeid med Søndeled vel og bidrar med økonomiske midler og kompetanse i anledning innsamling av bilder. Filmmaterialet vi mottok fra Risør smalfilmklubb er levert til digitalisering og vi håper at materialet kan danne grunnstammen i et fremtidig produksjonsmateriale slik at vi på sikt kan utgi DVD med filmopptak på lik linje med dagens bokutgivelser. Stedsnavn I rundt 10 år har medlemmer av historielaget samlet og katalogisert stedsnavn fra Risør med det for øye å kunne utgi en eller flere bøker omkring tema stedsnavn. Tradisjonen med å ha navn på stier, jorder var tidligere en selvfølge, mens vi i dag står i fare for å miste denne viktige del av vår historie. Det møysommelige innsamlingsarbeidet er i ferd med å sluttføres og vi håper at bokutgivelsen vil finne sted i løpet av en toårsperiode. Vi gjentar oppfordringen fra i fjor og ber alle som har kunnskap om navn, ikke minst de ulike eierne av gårder, småbruk, hytteeiere og fastboende om å ta kontakt med medlemmene i stedsnavnkomiteen. Internet På vår hjemmeside www.sondeled-risor.historielag.org finner dere referat, bilder fra ulike turer, årsplan osv. Vi henleder spesielt oppmerksomheten mot vårer bokutgivelser som er systematisert på Internet slik at dere lett kan finne frem til hvilken bok en spesiell artikkel eller forfatter finnes. Det er også egen bestillingsside for de som ønsker å kjøpe bøker og vi mottar stadig bestillinger fra utenbys bokkjøpere. Medlemmer Søndeled og Risør Historielag er heldige og har en stadig tilvekst av nye medlemmer som samlet sett utgjør en meget lojal medlemsmasse på hele 370 registrerte medlemmer. Majoriteten av medlemmene er fra Risør, men vi har medlemmer bosatt i hele 12 fylker samt Danmark og Nederland! Vi har med andre ord befestet vår stilling som en av de aller største foreningene i Risør. At vi i tillegg har vi en rekke dyktige fagfolk på ulike områder er styret meget takknemlig for. Styret rekker en stor takk til alle medlemmer for innsatsen i 2005, uten dere hadde det ikke vært noe historielag. Takk skal dere ha! Risør 2.2.2005