Årsmelding 2004

Årsmøte ble avholdt på Risør Rådhus fredag den 20. februar 2004 kl 1900, og de fremmøtte medlemmer, samt Aanon Hjellen fra Risør Smalfilmklubb ble ønsket velkommen av historielagets leder Jan-Einar Henriksen. Kveldens hovedattraksjon var uten tvil Risør Smalfilmklubb representert ved Aanon Hjellen, som på en lun og sikker måte viste gamle filmopptak fra Risørs 250 års jubileum i 1973. De gamle filmopptakene er et viktig bidrag når vi tenker lyd og bilde som historisk materiale ved siden av det skrevne ord og bilder. I pausen ble det som gammel sedvane tilsier servert nytrukket kaffe, mye søsterkake og kringle, og ikke minst ble det anledning til en god prat. Det var ellers loddsalg, boksalg og anledning til å betale kontingent for kommende år. Etter pausen ble årsmøtet lovlig satt med Erasmus Dietrichson som valgt møteleder. Einar Gjernes ble valgt til referent, og Ole Tormod Aakvåg og Reidar Johansen ble valgt til å signere årsmøteprotokollen. Styrets årsmelding for 2003 ble lest opp av sekretær Erik Johs. Vintermyr og godkjent med akklamasjon. Regnskap for 2003 ble fremlagt av kasserer Torstein Andersen og viste at historielaget har en sunn og god økonomi med et godt overskudd. Regnskapet var revidert og funnet i orden av revisorer Åse Bjorkjendal og Jacob Aasbø og ble godkjent med akklamasjon. Kontingent for 2005 ble deretter enstemmig fastsatt til kr. 60,-. Valget for 2004 ble ledet av leder for valgkomiteen Heidi Hødnebø, og gav følgende enstemmige resultat: Leder Jan-Einar Henriksen Gjenvalgt for 2004 Nestleder Erasmus Dietrichson Ikke på valg (2003 – 04) Styremedlem Erik Johs. Vintermyr Ikke på valg (2003 – 04) Styremedlem Einar Gjernes Ikke på valg (2003 – 04) Styremedlem Lodin Aasbø Gjenvalgt for 2004 – 05 Styremedlem Anders Eikeland Gjenvalgt for 2004 – 05 Styremedlem Vigdis Hødnebø Valgt for 2004 – 05 1. varamedlem til styre Dagfinn Pedersen Gjenvalgt for 2004 2. varamedlem til styre Jacob Sten Paulsen Gjenvalgt for 2004 3. varamedlem til styre Liv Nelly Solberg Valgt for 2004 Valgkomité Per Jacobsen Ikke på valg (2002 – 04) Valgkomité Leif Egil Sørbø Ikke på valg (2003 – 05) Valgkomité Heidi Hødnebø Valgt for 2004-2006 Revisor Aase Bjorkjendal Gjenvalgt for 2004 Revisor Jacob Aasbø Gjenvalgt for 2004 Etter valget ble Vigdis Hødnebø ønsket velkommen i styret samtidig som Olav Helge Taraldsen fikk gave og blomst som takk for for sitt arbeide i styret. Det vanket ellers blomster til Aanon Hjellen for filmfremvisning, Terkild Hope og Torstein Andersen for loddsalg, Mathias Mork som alltid stiller opp ved pianoet og en rose til arrangementskomiteens medlemmer Leif Egil, Per, Ellen og Jacob og ikke minst til Reidar, Thorvald og Gerd Ausland. Som vanlig ble loddsalget gjennomført under sikker ledelse av Terkild Hope og hans medhjelpere, og til sist men ikke minst en stor takk til alle dere som kjøpte lodd. Pinsevandring Historielagets 25 pinsevandring på rad ble gjennomført 31. mai 2004 med rundt 320 deltakere og vi holder med dette vår stilling som en av Sørlandets aller største lokalhistoriske arrangementer. Jubileumsvandringen startet på Moland og fortsatte over mot Eksjø og gikk videre opp mot Brattland. En fin tur i greit terreng selv om den første kneika var noe lang og bratt. Som et minne om jubileumsturen fikk alle deltakerne en bok av historielagets rikholdige arkiv og det var tydeligvis en populær gest. Styret retter en stor takk medlemmene i turgeneral Thorvald og medlemmene i vandre- og arrangementskomiteen og deres mange lokale medhjelpere. Vi kan ikke si annet enn at vi allerede gleder oss til den neste pinsevanding som går av stabelen 16. mai 2005, og da med Sevik som utgangspunkt. Medlemstur 29. august 2004 dro Anders Eikeland og Lodin Aasbø i gang nok en medlemstur, denne gang til Vegårshei med Vegårshei bygdetun som første stopp, før turen fortsatte opp til Vegårshei kirke, ålekarene i elva, Kilsloftet hvor det ble servert elgsuppe og søsterkake før turen til sist gikk ovenom Hovdefjell. Anders og Lodin har funnet en fin form på medlemsturene som vi håper stadig flere vil benytte og vi anbefaler allerede nå å avsette søndag 4. september 2005 til neste tur. Årbok 2004 Det var bare årboka som glimret med sitt fravær da redaktør Kjell-Olav Masdalen og resten av årbokkomiteen presenterte den 29. årboka fredag den 19. november 2004. Hele 95 interesserte hadde funnet vegen til Krabbesund Bedehus og de fikk så absolutt valuta for fremmøte da redaktør Kjell Olav Masdalen med sin lune humor kommenterte den manglende årboka, noe han forøvrig hadde fryktet skulle skje i årevis og som skjedde no. Han takket alle skribentene for bidrag og medlemmene i bokkomiteen for deres utrettelige arbeid, samtidig som han oppfordret alle til å viderebringe manus, ideer osv til bokkomiteen som om nødvendig kunne bistå med skriving eller rettledning om det var nødvendig. Årboka er trykket i 1000 eksemplarer og selv om forsinkelsen hos bokbinderen kom som julekvelden på kjerringa ble resultatet av boka utrolig bra og det ser ut til at årboka har funnet sin form. Styret takker Kjell Olav og alle hans trofaste medhjelpere for det unike arbeidet de år etter år nedlegger for at vi andre skal kunne kose oss med en bok av høyeste klasse. Drift Styret har funnet en grei arbeidsform og har avviklet 6 styremøter samt ett fellesmøte hvor alle komiteene har vært samlet for å legge planer for 2004. I tillegg har de ulike komiteene gjennomført en rekke møter hvor for seg eller sammen der hvor de har hatt felles prosjekter. Ved å samkjøre aktivitet og møteplaner og ikke minst ved å holde et fellesmøte mellom styret og de ulike komiteer umiddelbart etter årsmøtet får vi et viktig forum for informasjon og kommunikasjon slik at alle komiteer drar lasset sammen og i rett retning. Vi har fortsatt ordningen hvor styremedlemmene har ansvar for kontakt med hver sin komité. Referat og oppfølgning av budsjett, medlemsutvikling og de ulike prosjekt gjennomføres på alle styremøter er viktige elementer for å sikre driften av historielagets ulike interesseområder. Selv om vi i år budsjetterte med et mindre underskudd, viser årets regnskap et bra overskudd som gjør oss i stand til å avsette midler til kommende bokprosjekter. Styret retter samtidig en stor takk til alle våre annonsører og øvrige bidragsytere for støtte til vårt lokalhistoriske arbeid. Uten deres støtte ville det vært vanskelig for ikke å si umulig å drifte historielaget med de investeringer vi står overfor hvert år. Vi retter samtidig en stor takk til vår kasserer Torstein Andersen, som holder orden på vår økonomi på en aldeles utmerket måte. Gaver/tilskudd 2004 ble på mange måter året da vi fikk flere fine gaver og vi kan bare nevne: Risør smalfilmklubb som gav hele sin unike samling av 8 millimeter film samt videosamling til historielagets odel og eie. Gaven ble overrakt ved en fin høytidelighet som lyd og bildekomiteen hadde arrangert. Samlingen blir grunnbjelken i det vi håper blir en serie med DVD filmer/årskavalkader fra gamle dager. Finn Hødnebø som overrakte sin hovedoppgave fra 1948 om Risør bymål. Styret har vedtatt å utgi denne i bokform og Risør kommune v/formannskapet har allerede bevilget kr. 20.000,- til støtte for prosjektet. Fra Risør kommune har vi i tillegg mottatt deres rikholdige film- og billedarkiv, bl.a. unike filmer fra Risør tremassefabrikk og fotos fra byens 250 års jubileum. Arbeidet med å registrere gaven er i gang og vi gleder oss til å se resultatet når det foreligger. I tillegg er det kommet flere henvendelser fra enkeltpersoner med tilsagn av gaver som består av enkeltbilder og komplette billedalbum. Vi kommer tilbake til dette når gavene er mottatt. Prosjekt Ved siden av å katalogisere og overføre det unike filmmaterialet vi har mottatt til digitalt media er lyd- og bildekomiteen godt i gang med å sikre nåtiden til ettertiden. Bl.a. har den driftige gjengen sikret opptak fra Risør trevarefabrikk, produksjon i Flisvika, åpning av ny E 18, intervjue av Finn Hødnebø, opptak fra Blues Gras festivalen på Gjernes, utstilling i Kunstparken for å nevne noe. Vi gjentar samtidig anmodningen til alle om å donere lyd- og bildeopptak til historielaget og dermed lette arbeidet med å utgi en årlig DVD med gamle opptak. Stedsnavnkomiteen er kommet langt med innsamling av nye stedsnavn selv om det fremdeles er noen hvite flekker på kartet. Alle krefter må nå settes inn slik at bokprosjektet kan realiseres innen en treårs periode, og spesielt grunneiere bør kjenne sin besøkelsestid og ta kontakt med komiteens medlemmer for å sikre en korrekt oversikt over navn på de ulike eiendommer/steder i Risør. Ved siden av årboka har en utvidet bokkomité godt i gang med utgivelse av Risør bymål i bokform. Slik det ser ut i dag ligger alt til rette for en utgivelse rundt juni 2005 om det ikke skulle komme noe uforutsett i vegen. Sammen med boka planlegges det en cd/dvd med lyd og bildeopptak. Vår hjemmeside på Internet, www.sondeled-risor.historielag.org finner dere referat, forhåndsomtale, bilder fra ulike turer, årsplan osv. Hjemmesiden benyttes i stadig større grad og vi får både innmeldinger som medlemmer, bestilling av ulike bøker og andre henvendelser via Internet. Søndeled og Risør Historielag har som alltid en stabil og lojal medlemsmasse og med 354 registrerte medlemmer er vi definitivt en av de største foreningene i Risør. I tillegg har vi en rekke dyktige fagfolk på ulike områder noe styret er meget takknemlig for. Til sist vil styret takke alle medlemmer for innsatsen i året som har gått, uten dere hadde det ikke vært noe historielag. Takk skal dere ha! Risør 2.2.2005