Årsmelding 2003

Årsmøte ble avholdt på Hope grendehus fredag den 21. februar 2002 kl 1900, og de fremmøtte æresmedlemmer og medlemmer, herunder kveldens foredragsholder statsråd Victor D. Norman ble ønsket velkommen av historielagete leder Jan-Einar Henriksen. Gjennom sitt foredrag tok Victor D. Norman oss med på en spennende historisk vandring hvor han med skjemt og alvor knyttet nåtid med fortid, og viste bl.a. til at lokalhistorie gir oss kulturforståelse og bringer oss tilbake til våre røtter, som ”ikke er så mange håndtrykk borte”. Etter foredraget gav rektor Kristin Nilsen en orientering om Hope skole og inviterte alle med på en omvisning i det nye grendehuset, som det absolutt er grunn til å være stolt over. I pausen ble det som gammel sedvane tilsier servert nytrukket kaffe, mye søsterkake og kringle, og ikke minst ble det anledning til en god prat. Det var ellers loddsalg, boksalg og anledning til å betale kontingent for kommende år. Etter pausen ble innkalling til årsmøte godkjent og det formelle møte ble satt med Erasmus Dietrichson som valgt møteleder. Mari Hope ble valgt til referent og Thorvald Garthe og Heidi Hødnebø ble valgt til å signere protokollen. Årsmeldingen for 2002 ble lest opp av sekretær Mari Hope og ble godkjent med akklamasjon. Regnskap for 2002 ble fremlagt av kasserer Torstein Andersen og viste en sunn og god økonomi med et godt overskudd. Regnskapet var revidert og funnet i orden av lagets to revisorer Åse Bjorkjendal og Jacob Aasbø og ble godkjent med akklamasjon. Kontingent for 2004 ble enstemmig vedtatt til kr. 60,-. Valget ble ledet av leder for valgkomiteen Grunde Hannemyr, og gav følgende enstemmige resultat: Leder Jan-Einar Henriksen Gjenvalgt for 2003 Nestleder Erasmus Dietrichson Gjenvalgt for 2003 - 04 Styremedlem Erik Johs. Vintermyr Gjenvalgt for 2003 - 04 Styremedlem Anders Eikeland Ikke på valg (2002 – 03) Styremedlem Olav Helge Taraldsen Ikke på valg (2002 – 03) Styremedlem Lodin Aasbø Ikke på valg (2002 – 03) Styremedlem Einar Gjernes Valgt for 2003 - 04 1. varamedlem til styre Sissel Ommundsen Gjenvalgt for 2003 2. varamedlem til styre Dagfinn Pedersen Gjenvalgt for 2003 3. varamedlem til styre Jacob Sten Paulsen Valgt for 2003 Valgkomité Heidi Hødnebø Ikke på valg (2001 - 04) Valgkomité Per Jacobsen Ikke på valg (2002 – 05) Valgkomité Leif Egil Sørbø Valgt for 2003 – 06 Revisor Aase Bjorkjendal Gjenvalgt for 2003 Revisor Jacob Aasbø Gjenvalgt for 2003 Avtroppende styremedlem Mari Hope fikk blomster og smykke som takk for sin mangeårige innsats. Ellers vanket det blomster til Grunde Hannemyr som gikk ut av valgkomiteen, Kirsten Hellerdal for faglig hjelp i året som var gått, Kirsten Nilsen for omvisning på skolen og til Gerd Ausland. Mathias Mork fikk bok som takk for at han alltid stiller opp ved pianoet og ikke minst ble det delt ut blomster til den alltid arbeidsomme arrangementkomiteen med Torhild Lokander, Torstein dalevoll, Ellen Hannemyr, Per Jacobsen og Erik Vintermyr Loddsalget ble som vanlig sikkert ledet av Terkild Hope og det ble delt ut mange fine premier. Takk til alle som kjøpte lodd og ikke minst stor takk til Terkild som alltid stiller opp. Pinsevandring Den 24. pinsevandring i historielagets regi ble gjennomført 9. juni 2003 med rundt 300 deltakere og er dermed en av Sørlandets aller største lokalhistoriske arrangementer. Turen gikk langs den gamle ferdselsvegen fra Sandnes til Nipe. En stor takk til medlemmene i vandre- og arrangementskomiteen og deres lokale hjelperne. Vi gleder oss allerede til den 25. pinsevandring og håper på minst like stor oppslutning da. Medlemstur 31. august 2003 dro Anders Eikeland og Lodin Aasbø i gang nok en medlemstur, som denne gang gikk til Tromøy hvor Birger Smidt Sørensen tok imot oss. Omvisningen på det gamle båtbyggeriet på Brattekleiv var en utrolig opplevelse og er absolutt verd et besøk for alle. Etter omvisningen fikk vi en fin tur med seilskuten Boy Leslie, og skipper Terje Goderstad loset oss trygt rundt i skjærgården fra Merdø til Terneholmen ved Nidelvens østre utløp. Forsøkene med medlemsturene ser ut til å bli godt mottatt og er absolutt et positivt tilbud til våre medlemmer. Årbok 2003 Fredag den 14. november 2003 var det definitivt trangt om plassen da bokkomiteen skulle presentere den 28. årboka. Hele 110 interesserte hadde funnet veien til Røed grendehus denne kvelden og alt som fantes av stoler og bord var opptatt. Årbokredaktør Kjell Olav Masdalen redegjorde for årboka og Kirsten Helerdal intervjuet de fremmøtte artikkel forfatterne. Etter pausen holdt Kjell Arthur Paulsen et kåseri om stedsnavn og løsnet på lattermusklene til noen og enhver. Årboka er som tidligere trykket i Tvedestrand Boktrykkeri As og har et opplag på 1000 eksemplarer hvorav et forventet førstesalg på rundt 600 eksemplarer. Styret retter en stor takk til redaktør Kjell-Olav Masdalen og de øvrige medlemmene av Bokkomiteen for det store arbeidet de nedlegger. Uten deres uegennyttige arbeid hadde boken fort kostet det dobbelte! En stor takk også til alle artikkelforfattere og ikke minst til alle annonsørene – takk skal dere ha alle sammen! Drift Styret avviklet 8 møter i 2003, hvorav ett fellesmøte med medlemmer fra alle komiteene. Styremøtene planlegges for et halvår av gangen og det praktiske ansvaret for møtene rullerer blant styremedlemmene, og møtene blir derav avholdt på forskjellige steder i kommunen. Opplegget for fellesmøtet mellom styret og de ulike komiteer er et viktig forum for informasjon og kommunikasjon slik at alle komiteer drar lasset sammen og i rett retning. For ytterligere å sikre best mulig kommunikasjon mellom styre og komiteene har vi fortsatt ordningen hvor styremedlemmene har ansvar for kontakt med hver sin komité. Som enklere å kunne kommunisere på Internet og håndtere den store mengde av informasjon som skal til for å drifte historielaget har vi gått til anskaffelse av egen PC med kombinert skriver, skanner og kopimaskin. Målsetningen er på sikt å kunne få eget kontor, hvor alle komiteer kan få tilgang til Internet og ikke minst tilgang til våre boksamlinger. Gaver/tilskudd Fra Odd Bakke har vi fått en fin samling av Risør bilder, og medlemmene i Lyd- og bildekomiteen er allerede godt i gang med å sikre det unike materialet. Vi er meget takknemlig for gaven fra Odd og vil gjøre vårt for å sikre bildene. Miljøverndepartementet har tildelt historielaget kr. 10.000,- for å legge kulturguiden for Gjerstad vassdraget ut på Internet og vi forventer å ferdigstille arbeidet innen utgangen av 1. kvartal 2004. Prosjekt Ved siden av de løpene årbokprosjektene er de aktive medlemmene i stedsnavnkomiteen i ferd med å samle en betydelig mengde stedsnavn og historier knyttet opp mot stedsnavn i hele Risør kommune. Målsetningen er at vi i løpet av et par tre år skal utgi et prakteksemplar av en bok med alle stedsnavn i Risør kommune. Hvor stort prosjektet blir og om det blir mer enn ett bind vil fremtiden vise. Uansett ber vi alle, uansett om de er medlemmer eller ikke, om å ta kontakt slik at vi kan sikre flest mulig stedsnavn for ettertiden. Like viktig som kvantitet er kvalitet og derfor er det greit å ta kontakt uansett slik at vi kan få flest mulig kilder og derav sikre kvalitet på produktet som vi ser fem til med stor spenning. Lyd og bilde komiteen arbeider også jevnt og trutt med å sikre så vel nåtid som historisk materiell for ettertiden. Vi henstiller også her alle våre lesere om å donere lyd- og bilder til historielaget og kanskje vi en gang om ikke alt for lenge kan utgi en lyd/bilde bok på DVD eller tilsvarende media. Vår hjemmeside på Internet, www.sondeled-risor.historielag.org forbedres stadig og selv om vi er for rene amatører å regne håper vi flest mulig vil benytte hjemmesiden aktivt. Søndeled og Risør Historielag har som alltid en stabil og lojal medlemsmasse og med 336 registrerte medlemmer er vi definitivt en av de største foreningene i Risør. I tillegg har vi en rekke dyktige fagfolk på ulike områder noe styret er meget takknemlig for. Til sist vil styret takke alle medlemmer for innsatsen i året som har gått, uten dere hadde det ikke vært noe historielag. Takk skal dere ha! Risør februar 2004.