Årsmelding 2002

Årsmøte ble avholdt på Gjernes Bedehus fredag den 15. februar 2002 kl 1900 med mange fremmøtte medlemmer og under god ledelse av Thorvald A. Garthe. Tradisjonen tro var det forut for selve årsmøtet foredrag og foredragsholderne, forstkandidat Andreas Vevstad og konservator Karl Ragnar Gjertsen viste begge at de behersket temaet rundt ”Hva vassdraget forteller”. Harald Nes og Kåre Nævestad fulgte opp med film omkring livet i og rundt vassdraget på 1950 tallet, tatt opp av Songe Tresliperi As. Årsmelding for 2001 ble deretter fremført av leder Thorvald A. Garthe og godkjent med akklamasjon. Regnskap for 2001 ble fremlagt av kasserer Torstein Andersen. Økonomien er sunn og god selv om det ble et lite underskudd for regnskapsåret 2001. Regnskapet var revidert og funnet i orden av lagets to revisorer Åse Bjorkjendal og Jacob Aasbø og godkjent med akklamasjon. Valg Erasmus Dietrichson ledet de formelle årsmøtesakene, godt bakket opp av valgkomiteens leder Terkild Hope. Valget gav følgende enstemmige resultat: Leder Jan-Einar Henriksen 2002 Nestleder Erasmus Dietrichson Ikke på valg Sekretær Mari Hope Ikke på valg Styremedlem Erik Johs. Vintermyr Ikke på valg Styremedlem Anders Eikeland 2002 – 03 Styremedlem Olav Helge Taraldsen 2002 – 03 Styremedlem Lodin Aasbø 2002 – 03 1. varamedlem til styre Einar Gjernes 2002 2. varamedlem til styre Sissel Ommundsen 2002 3. varamedlem til styre Dagfinn Pedersen 2002 Valgkomité Grunde Hannemyr Ikke på valg (2000 – 03) Valgkomité Heidi Hødnebø Ikke på valg (2001 - 04) Valgkomité Per Jacobsen 2002 - 05 Revisor Aase Bjorkjendal 2002 Revisor Jacob Aasbø 2002 Avtroppende leder Thorvald A. Garthe takket for seg etter mange år som leder og fikk gave og mange godord fra årsmøtet. Selv om Thorvald flytter til Saltrød vil han også fremover være en stor ressurs for historielaget og det er vi meget glade for. I tråd med historielagets beste tradisjoner fikk også alle avtroppende styremedlemmer og komitémedlemmer gaver. Påtroppende leder Jan-Einar Henriksen takket deretter for tilliten og lovet å gjøre sitt beste for å viderebringe historielagets tradisjon samtidig som han ønsket å ta i bruk den digitale verden og Internet. Loddsalget under årsmøtet gikk som ventet bra og overskuddet ble besluttet overført til MF Øisang og den kommende restaureringen av fergen. Det er som følge av dette bestilt aksjer for kr. 2.000,- i driftsselskapet og kr. 7.000,- i medlems andeler/gaver til støttegruppen. Pinsevandringen 2002 ble en ubetinget suksess med rundt 360 deltakere og er dermed en av de aller største lokalhistoriske arrangementer på Sørlandet. Årets tur gikk langs den Sørlandske hovedveg fra Søndeled til Røed med hovedrast på Vormli. Thorvald var turgeneral godt hjulpet av Kirsten Hellerdal og de andre medlemmene i Vandrekomiteen. Neste års tur er under forberedelse og medlemmene og andre interesserte kan allerede glede seg. Medlemstur Nytt av året var medlemstur til Gjerstad med besøk hos Gjerstad historielag, Aasbø skole, lysthuset til Markussen, åpningen av Vestøl Kvenna og Gjerstad prestegård. Turen var godt lagt opp av Anders Eikeland og Lodin Aasbø og vi håper å få til tilsvarende arrangement som et fast innslag hver høst. Årbok 2002 Årets siste store arrangement var presentasjon av årboka og rundt 60 medlemmer og andre interesserte hadde funnet vegen til Søndeled grendehus midt i november og fikk med seg en fin presentasjon av årboka. Elever fra 7. klasse ved Søndeled barneskole fremførte gamle barneleker som var beskrevet i årboka og det er tydelig at årbok arrangementet har en viktig rolle i historielagets regi. Årboka er trykket i Tvedestrand Boktrykkeri As og har et opplag på 1000 eksemplarer hvorav et forventet førstesalg på rundt 600 eksemplarer. Utgivelsen koster hele 92.000,- kroner og er et stort løft for en forening helt uten støtte fra det offentlige. Styret retter en stor takk til redaktør Kjell-Olav Masdalen og de øvrige medlemmene av Bokkomiteen for det store arbeidet de nedlegger. Uten deres uegennyttige arbeid hadde boken fort kostet det dobbelte! En stor takk også til alle artikkelforfattere og ikke minst til alle annonsørene – takk skal dere ha alle sammen! Drift Styret har gjennomført 8 møter hvorav det første var et fellesmøte med medlemmer fra alle komiteene. Opplegget for fellesmøtet får ”gå seg til” etter hvert og vil på sikt være et viktig forum for informasjon og kommunikasjon slik at alle komiteer drar lasset sammen og i rett retning. For å sikre best mulig kommunikasjon gjennom hele året har styremedlemmene ansvar for kontakt med hver sin komité. Styremøtene planlegges for et halvår ad gangen og har etter hvert fått en fin form og tidsramme som alle synes fornøyd med. Det praktiske ansvaret for møtene har rullert blant styremedlemmene og møtene blir derav avholdt på forskjellige steder i kommunen. Budsjett er innarbeidet og har sin faste plass på alle styremøter sammen med runden rundt bordet og andre faste styresaker. Styret har også startet arbeidet med å lage faste rutiner for gaver og ”dreiebok” for de årlige arrangementer som årsmøte, pinsevandring, medlemstur og årbokutgivelsen. De senere år har vi hatt vårt boklager i bomberommet på gamle husflidskolen og som følge av at Risør kommune i ettertid har leid ut dette bygget til Risør kunstforum har vi arbeidet med å få til en skriftlig leieavtale. Risør kommune har i alle år stilt med gratis lagerplass til Søndeled og Risør Historielag og vi håper å få til en leieavtale alle parter kan leve med innen utgangen av året. I forbindelse med den store nedbøren i november fikk vi beklagelig nok også vann inn i vårt boklager, men takket være innsats fra bl.a. Thorvald, Anders og Espen H. Henriksen fikk vi begrenset skadeomfanget selv om det gikk hardt ut over enkelte årganger av vårt rikholdige lager. Fra arvingene etter Svein Urfjell har vi mottatt Mikrofisch leser med en mengde mikrofisch kort, blant annet over ætten etter Harald Gråtopp. Nedtegnelsen er lagt over på CD og vi håper noen tar utfordringen og arbeider videre med det unike arkivet. Kanskje vi får en historie o kommende årbøker? I løpet av året er det etablert to nye komiteer hvorav Lyd og bilde komiteen blir ledet av Yngvar Stenersen med det som målsetning å sikre bilder og ”levende film” for ettertiden. Kanskje vi på sikt kan utgi en billedkavalkade på CD eller Video? Det bør vel også nevnes at Web komiteen har kommet i gang og Søndeled og Risør Historielag er nå på Internet med egen hjemmeside og selv om siden kun er i sin begynnelse kan dere bestille bøker og medlemskap via: www.sondeled-risor.historielag.org. Søndeled og Risør Historielag har en stabil og lojal medlemsmasse og med 330 registrerte medlemmer er vi definitivt en av de største foreningene i Risør. I tillegg har vi en rekke dyktige fagfolk på ulike områder noe styret er meget takknemlig for. Styret takker alle for innsatsen i året som har gått, uten dere hadde det ikke vært noe historielag. Takk skal dere ha! Risør februar 2003. Styret.